Logotype for print

Insurance Europe lämnar synpunkter på EIOPAs förslag till riktlinjer vid outsourcing till molntjänstleverantörer

2019-10-01

EIOPA har publicerat ett förslag till riktlinjer för outsourcing till molntjänstleverantörer. Svensk Försäkring har deltagit i arbetet med att lämna synpunkter på konsultationen genom Insurance Europe.

EIOPAs förslag bygger delvis på de riktlinjer om outsourcing som EBA (European Banking Authority) publicerade tidigare i år.

Även om det är positivt med tydliga regler om outsourcing så har försäkringsbranschen flera invändningar när det gäller förslaget. Bland annat så föreslår EIOPA att utgångspunkten ska vara att alla molntjänster ska anses vara outsourcing. Detta kan anses gå utöver bestämmelserna enligt Solvens II där reglerna om outsourcing endast omfattar funktioner i verksamheten som definieras som viktiga eller kritiska. Förslaget innehåller vidare långtgående krav när det gäller registerföring och dokumentation av avtal och tjänster, samtidigt som det öppnar för användning av certifiering av tjänster för att underlätta revision.

- Försäkringsbranschen har stor samsyn när det gäller synpunkter på konsultationen och anser att EIOPAs definition av outsourcing är problematisk. Många molntjänster bör betraktas som köp av tjänst snarare än att företaget lägger ut en verksamhet på en extern leverantör, säger Pär Karlsson, senior ekonom på Svensk Försäkring.

Svarstiden för konsultationen gick ut den 30 september. Slutversionen av riktlinjerna förväntas bli fastställd i december och träda i kraft nästa år. För befintliga avtal med molntjänstleverantörer så kommer det att vara en övergångsperiod för anpassningar om minst 2 år.

Fakta

En molntjänst är en tjänst för datalagring och databehandling via uppkopplade nätverk. Det är numera vanligt att företag och organisationer använder externa molntjänster för drift och förvaltning av sina system. En stor fördel är bland annat den skalbarhet som molntjänster erbjuder. EU-kommissionen uppmärksammar i handlingsplanen för Fintech att användningen av molntjänster är viktig för en innovativ och konkurrenskraftig finanssektor i Europa. För försäkringsföretag finns regler om uppdragsavtal i Solvens II som kan omfatta avtal med molntjänstleverantörer.