Logotype for print

Höjda åldersgränser är bra men leder till högre kostnader för privat försäkring

2019-05-03

Svensk Försäkring är positiv till att de pensionsrelaterade åldrarna höjs i takt med medellivslängden och att det införs ett nytt åldersbegrepp kallat riktålder för pension.

- Det är viktigt att komma ifrån dagens signal om att 65 år är pensionsåldern. Genom att arbeta längre upp i åldrarna ökar sannolikheten för att fler får en tillräckligt hög inkomstbaserad ålderspension så att de klarar sig på sin egen pension. Sen får man inte glömma att även inträdesåldern och arbetets omfattning har stor betydelse för vilken pension man får, säger Eva Erlandsson, senior ekonom Svensk Försäkring.

Svensk Försäkring anser att det är olyckligt att konsekvensanalysen i promemorian helt utlämnar vilka effekter de lämnade förslagen har för privat försäkring som genom kollektivavtalad försäkring, gruppförsäkring och individuell försäkring utgör ett allt viktigare komplement till samhällets skydd. Hur det kompletterande skyddet utformas och anpassas till förslaget om riktålder har en stor betydelse för de anställdas vilja och möjlighet att arbeta längre upp i åldrarna

- Det är tydligt att betydelsen av kollektivavtalad försäkring, gruppförsäkring och individuella försäkringslösningar har ökat över tid. Exempelvis utgjorde tjänstepensionerna närmare en femtedel av de totala utbetalningarna av pension 2018. De är inte längre är ett tillägg på marginalen utan spelar en väsentlig roll för individers försörjning som pensionär, säger Eva Erlandsson.

En faktor som inte alls berörs i promemorian är att höjda åldersgränser inom kompletterande privat försäkring innebär ökade kostnader på omkring 7 miljarder kronor i form av livränta, sjukpension, premiebefrielseförsäkring och efterlevandeskydd.

- Till skillnad från de effekter som gäller för staten finns det ingenting som kompenserar för dessa ökade kostnader. De drabbar försäkringstagarna fullt ut genom höjda premier och de försäkrade genom ett minskat löneutrymme med påföljande effekter för tillväxt och sysselsättning. Ett sätt att kompensera försäkringstagarna och de försäkrade för de ökade kostnaderna är att sänka alternativt ta bort skatten på trafikförsäkringspremier, säger Eva Erlandsson.

Det är fortfarande oklart hur LAS-ålderns anknytning till riktåldern för pension ska hanteras liksom vad översynen av avdragsreglerna för tjänstepension kommer att landa i.

- Det är olyckligt att inte samtliga frågor som har koppling till Pensionsgruppens överenskommelse från 2017 hanteras samtidigt. Det är viktigt att se till helheten och ha en nära dialog med avtalsparterna i det fortsatta utrednings- och lagstiftningsarbetet, säger Eva Erlandsson.

Matchningsförslag privat pensionssparande

Svensk Försäkring föreslår ett pensionssparande riktat till låg- och medelinkomsttagare.

Läs mer