Logotype for print

Fler försäkringsbedrägerier utreds

2019-02-12

Hela 7462 bedrägeriutredningar genomfördes av de svenska sakförsäkringsbolagen under 2018 vilket är en ökning med 7%. Utredningarna ledde till att bolagen avböjde utbetalningar till ett värde av 480 miljoner kronor. I dag publicerar Larmtjänst och Svensk Försäkring den senaste statistiken över försäkringsbedrägerier.

Under året genomförde de svenska sakförsäkringsbolagen 7462 bedrägeriutredningar vilket resulterade i att försäkringsbolagen avböjde skador till ett värde av 480 miljoner kronor på grund av att skadan bedömdes vara bedrägeri. Men försäkringsbedrägerier är ett brott med ett högt mörkertal och årligen uppskattas försäkringsbedrägerier kosta omkring 3 - 6 miljarder kronor.

Det är främst inom hem-/villa-/reseskador och motorskador som försäkringbolagen avslöjar försök till försäkringsbedrägerier. Inom hem-/villa-/reseskador avslöjades misstänkta bedrägerier till ett värde av 159 miljoner kronor. Inom motorskador avslöjades misstänkta bedrägerier till ett värde av 145 miljoner kronor.

Försäkringsbranschen jobbar aktivt för att motverka försäkringsbedrägerier. Under 2018 genomfördes en branschgemensam kontrollaktivitet där man lade resurser på att undersöka om arrangerade trafikolyckor fortfarande var ett problem. Under året gjorde försäkringsbolagen 190 fördjupade bedrägeriutredningar av trafikolyckor som misstänktes vara arrangerade. Utredningarna resulterade i att försäkringsbolagen beslutade att inte betala ut ersättning för 166 trafikolyckor till ett uppskattat värde av drygt 9,5 miljoner kronor.

- En stor andel av de misstänkta bedrägerierna inträffade i västra Sverige där man också tidigare haft problem med denna typ av bedrägerier, säger Mats Galvenius, vd på Larmtjänst.

Den vanligaste orsaken till att försäkringsbolagen avböjer utbetalning av skadeersättning är att det inte kan styrkas att skadan inträffat (41 procent). Andra vanliga orsaker är att försäkringstagaren lämnat oriktiga uppgifter vid tecknandet av försäkring (21 procent) och att skadan är arrangerad (12 procent).

En analys av bakgrundsvariabler för avslöjade försäkringsbedrägerier visar att det finns skillnader beroende på kön, ålder och geografi när det gäller benägenheten att begå försäkringsbedrägeri. Män är tydligt överrepresenterade i statistiken (68 procent). Stockholms län och Skåne län är något överrepresenterade i avslöjade bedrägeriförsök i förhållande till befolkningsandelen. Försäkringstagare födda på 1980-talet och 1990-talet är involverade i betydligt fler bedrägerier än äldre försäkringstagare.

Under 2018 genomfördes även en attitydundersökning om försäkringsbedrägerier. 9 av 10 ansåg att försäkringsbedrägerier är ett allvarligt brott och nästan varannan person kan tänka sig att anmäla en person de vet har begått försäkringsbedrägeri.

Fakta

Larmtjänst är en branschgemensam organisation med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet samt att stödja försäkringsbolagens utredningsverksamhet avseende oklara försäkringsfall.Larmtjänst är ett dotterbolag till Svensk Försäkring. www.larmtjanst.se