Logotype for print

Risk för underutnyttjande av vårdresurser

2022-08-03

Promemorian Regler om privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården överlämnades till socialministern under juli månad. Svensk Försäkring menar att förslagen riskerar att leda till ett underutnyttjande av vårdresurser vilket leder till ännu längre vårdköer.

Den senaste utredningen om sjukvårdsförsäkring Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar kunde inte finna något som tyder på att patienter med sjukvårdsförsäkring skulle tränga undan patienter från den offentligfinansierade vården. Tvärtom visade sig regionerna vara nöjda med avtalen med privata vårdgivare. Därmed fanns det inte heller något motiv för utredningen att lämna förslag som förbjuder privata vårdgivare att sälja vårdtjänster till försäkringsbolag.

Regeringen tillsatte då en utredare med uppdrag att ta fram ett förslag som innebär att privata vårdgivare som ingår avtal om hälso- och sjukvårdstjänster med en region inte får ta emot patienter, vars vård finansieras genom en sjukvårdsförsäkring, för samma typ av vård. Utredaren har nu lämnat ett sådant förslag.

– Förslaget innebär att en specialist inom exempelvis ortopedi inte samtidigt får sälja sina vårdtjänster till både en region och ett försäkringsbolag. Det gäller även om vårdgivaren har kapacitet att sälja fler timmar än regionerna efterfrågar. Vid sidan av att utbudet av vård riskerar att minska, måste kostnader för personal och investeringar bäras av endast en uppdragsgivare, säger Eva Erlandsson, senior ekonom Svensk Försäkring.

Utredaren har även haft i uppdrag att lämna ett förslag som innebär att privata vårdgivare, som har avtal om att ta emot patienter med sjukvårdsförsäkring, inte får remittera patienter till den offentligt finansierade vården.

Innebörden är att en försäkringspatient som har undersökts, diagnostiserats och eventuellt fått en inledande behandling hos en privat vårdgivare vid behov inte kan remitteras vidare till högspecialiserad vård som endast finns att tillgå på något av de sju universitetssjukhusen i Sverige. Det kan handla om exempelvis strålning och cytostatika i samband med cancer eller behov av intensivvård i samband med operation.

– Den här typen av remittering är ganska ovanlig inom sjukvårdsförsäkringen, men den förekommer. Framför allt vid behandling av cancerpatienter. I promemorian anges att dessa patienter får börja om via den offentligfinansierade vården. Förutom att det riskerar att försätta en patient i behov av exempelvis högspecialiserad vård eller IVA i en livshotande situation innebär det ett etiskt dilemma för den behandlande läkaren som måste hänvisa patienten till att börja om på nytt inom primärvården. Därtill tillkommer kostnader för det offentliga som måste utreda patienten på nytt, säger Eva Erlandsson.

Promemorian har remitterats och remisstiden går ut efter valet, den 15 november.