Logotype for print

Regeringen borde fokusera på de verkliga problemen i vården

2022-05-05

Regeringen går vidare med förslaget om att tydliggöra att privata vårdgivares övriga uppdrag inte får påverka de uppdrag som de gör åt regionerna. Svensk Försäkring menar att det riskerar att leda till mindre vård i stället för mer.

Regeringen går nu vidare med ett av förslagen från den senaste utredningen Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar, nämligen att det förs in nya krav i hälso- och sjukvårdslagen. Ett sådant krav är att det i avtalet mellan en region och en privat vårdgivare ska framgå hur det säkerställs att vårdgivarens övriga uppdrag inte påverkar de uppdrag som ska göras åt regionen.

Eva Erlandsson, senior ekonom

- Det går inte att komma ifrån att synen på sjukvårdsförsäkringar är starkt politiserad. Regionerna har hittills varit nöjda med den sjukvård som handlas upp av privata vårdgivare. Vi vet ännu inte exakt hur lagförslaget är utformat men det riskerar att leda till en ineffektivitet i nyttjandet av vårdgivarnas resurser och till att vi får mindre vård istället för mer, säger Eva Erlandsson, senior ekonom på Svensk Försäkring.

Under de senaste åren har regeringen gett i uppdrag till myndigheter och tillsatt flera utredningar för att beskriva och förhindra så kallade undanträngningseffekter som privata sjukvårdsförsäkringar har antagits leda till inom den offentligfinansierade hälso- och sjukvården. Ingen av dessa studier har kunnat visa att patienter med sjukvårdsförsäkring tränger undan patienter från den offentligfinansierade vården.

- Det är väl känt att både väntetider och vårdgarantins efterlevnad inom den offentligfinansierade hälso- och sjukvården skiljer sig åt mellan regioner och även mellan verksamheter inom en region. Från försäkringsbranschens sida önskar vi att regeringen lägger tid och kraft på de verkliga problemen som finns inom den offentligfinansierade vården, säger Eva Erlandsson.