Logotype for print

Svåra översvämningar om regeringen misslyckas med klimatanpassningen

2021-05-31

I framtiden riskerar många byggnader att stå under vatten om inte regeringen prioriterar klimatanpassningen. Samhället måste prioritera det förändrade klimatet och planera för ökade havsvattennivåer. Svensk Försäkring föreslår upprättandet av en övergripande nationell strategi för kustnära bebyggelse.

Varje månad får vi nya larmrapporter om att glaciärerna smälter i en betydligt högre takt än förväntat. Väder och klimat kommer att bli alltmer volatilt i framtiden och perioder med mer regn och skyfall kommer att växla med perioder av långvarig torka. Dessa effekter är alltjämt i sin linda men de kommer att bli betydligt större framöver. Försäkringsbranschen ser redan effekterna av klimatförändringarna i form av fler försäkringsskador orsakade av extrema väderhändelser.  

Ett av problemen är att flera av våra centrala myndigheter saknar ett uppdrag om att verka tillsammans med andra aktörer för att förebygga att skador inträffar. Genom att förebygga att skador inträffar kan vi undvika onödiga utsläpp av klimatgaser i samband med återställande av skadan.  

Klimatmodellerna visar att det inte är osannolikt att havsnivån stiger med tre till fem meter på ett par hundra års sikt. Många kommuner planerar i dagsläget nya stadsdelar i städernas gamla hamnområden. Dock tar kommunerna sällan hänsyn till den förväntade havsnivåhöjningen över en längre tidshorisont än högst 50 år. De fastigheter som planeras idag riskerar alltså att stå som övergivna monument ute i havet om drygt 100 år.  

Dessvärre ser vi inte att det finns tillräcklig förståelse för klimatförändringarnas konsekvenser varken hos regering eller kommuner. Istället bygger vi in oss i nya problem och på sikt kommer inte försäkring att finnas till hands för att ersätta de skador som uppkommer. Det kriteriet kommer inte längre att vara uppfyllt när fastigheterna drabbas av regelbundna översvämningar. Finansiering av klimatanpassning behöver inte bli så dyr om vi gör rätt vägval i ett tidigt skede. Konsekvensen blir att vi annars kommer stå inför oerhörda problem i framtiden – vilket kommer att drabba både samhälle och enskilda fastighetsägare i form av stora kostnader.  Om vi vill skydda våra framtida generationer måste vi börja med en långsiktig klimatanpassning av våra kuster.   

 Svensk Försäkring föreslår:  

  • Att regeringen upprättar en övergripande nationell strategi där en klimatanpassning av Sveriges kuster tydliggörs. 

  • Att regeringen pekar ut ett ansvarigt departement som har det övergripande ansvaret för klimatanpassningen av Sverige. 
  • Att regeringen ger uppdrag åt Boverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att verka för att egendomsskador förebyggs och undviks genom aktiva åtgärder i myndigheternas arbete. 

Klimatförändringarna sker långsamt, men åtgärderna måste börja sättas in omedelbart. Genom att ta korrekta beslut och genomföra rätt insatser idag, sparar vi oerhörda kostnader för framtiden. Både för samhället i stort men också för den enskilda individen. 

Staffan Moberg, Jurist och expert på klimatskador, Svensk Försäkring 
Länk till artikeln i Göteborgs Posten

Hur fungerar försäkring vid översvämning?

Här har vi samlat information om hur försäkring fungerar i samband med översvämning.

Läs mer