Logotype for print

Subventionera pensioner för låginkomsttagare

2019-02-10

Sverige är ett av få länder som inte stimulerar privat pensionssparande trots rekommendationer från både EU och OECD. Vi föreslår nu en ny form av privat pensionssparande – matchning – som riktar sig särskilt till låg- och medelinkomsttagare, skriver nio direktörer i försäkringsbranschen.

Staten har med det nya pensionssystemet lagt ett stort ansvar för pensionsutfallet på medborgarna. Hur hög pensionen i slutänden blir beror på vilka val vi gör genom livet. LO har lyft fram att den sammanlagda pensionen för en LO-medlem bör uppgå till minst 70 procent av slutlönen. Vissa får en så hög pension, men många kommer att få en lägre pension. Det kan även vara så att en pension motsvarande 70 procent av slutlönen upplevs som otillräcklig i kronor räknat.

Om pensionsnivåerna ska kunna upprätthållas måste arbetslivet förlängas i takt med den ökade livslängden. Pensionsgruppen med företrädare för alla riksdagspartier utom (V) och (SD) har nyligen presenterat ett komplett förslag på hur de pensionsrelaterade åldrarna ska höjas. Det är positivt att pensionsgruppen har kunnat enas om höjd pensionsålder och att principerna om drivkrafter till arbete kvarstår. Men det räcker inte.

Långa perioder av till exempel föräldraledighet eller deltidsarbete medför en lägre pension. Det innebär att det kan finnas stora individuella skillnader i pensionsutfallet trots samma slutlön och yrke. Behovet av att spara till sin pension är därför olika stort hos olika individer vilket gör privat pensionssparande till ett viktigt komplement. Det gäller inte minst för många låg- och medelinkomsttagare.

Pensionsgruppen har även aviserat en översyn av avdragsreglerna för tjänstepension. I dag omfattas omkring 95 procent av alla anställda av någon form av tjänstepension och den är för många helt nödvändig för att uppnå en tillräcklig pension. Av det skälet är det högst väsentligt att alla förändringar som rör tjänstepensionerna görs med stor försiktighet och att systemet karakteriseras av långsiktigt stabila lösningar.

Såväl OECD som EU rekommenderar medlemsländerna att stimulera privat pensionssparande.Forskning inom beteendeekonomi visar att människor tenderar att spara för lite till sin pension. Det gäller särskilt för individer med begränsade finansiella kunskaper och en kortsiktig syn i sitt sparande som innebär att de skjuter upp viktiga beslut. Sverige är i dag ett av få länder inom OECD som inte stimulerar privat pensionssparande.

Fram till 2015 sparade 1,9 miljoner personer till sin pension genom det avdragsgilla privata pensionssparandet. Av dem hade 125 000 kvinnor och 46 000 män en inkomst under 200 000 kronor per år. De sparade i genomsnitt omkring 350 kronor per månad. Det finns en stor risk för att i synnerhet dessa individer har slutat att spara till sin pension och därför behöver drivkrafter för att återigen börja spara till sin pension.

Försäkringsbranschen föreslår nu ett nytt privat pensionssparande – matchning - som riktar sig särskilt till låg- och medelinkomsttagare. Matchning har ingen koppling till den skatt som betalas. Det är en fördel för låg- och medelinkomsttagare som inte tjänar lika mycket på skattestimulanser som höginkomsttagare.

Matchning innebär att pensionssparandet sker med beskattad inkomst på ett pensionskonto och att staten matchar sparandet med 20 procent upp till ett tak på 12 000 kronor. Ett sparande på 12 000 kronor ger därmed ett maximalt bidrag från staten på 2 400 kronor per individ och år som sätts in på pensionskontot.

Statens utgift för matchning beräknas till 2,3 miljarder kronor per år. Det kan jämföras med slopandet av avdragsrätten för privat pensionssparande som har inneburit en årlig förstärkning av statskassan med 4,5 miljarder kronor. Till det kommer flera skattehöjningar på sparande i investeringssparkonto och kapitalförsäkring sedan 2014.

För att få tillgodogöra sig matchning bör staten ställa krav på att individen inte tar ut sparandet före exempelvis 61 års ålder och att det måste tas ut under en längre period, förslagsvis minst 5 år. På så sätt säkerställs att sparandet verkligen används till pension.

För att få unga att intressera sig för sin pension och börja spara tidigt föreslår vi dessutom en startbonus. För att få startbonusen måste sparandet påbörjas före exempelvis 25 års ålder och uppgå till minst 200 kronor per månad i fem på varandra följande år. Ett sparande på 200 kronor per månad från 25 års ålder fram till 70 år, som är den pensionsålder som beräknas för dagens 25-åringar, ger med matchning och startbonus 900 kronor mer i pension varje månad i 20 år.

Det finns goda skäl för staten att stimulera individer till ett regelbundet och långsiktigt sparande.Med ett privat pensionssparande kan sparandet anpassas efter enskilda behov och jämna ut för händelser genom livet som annars riskerar att leda till en låg pension. Vi uppmanar därför regeringen och pensionsgruppen att inom ramen för uppgörelsen om högre pensioner under 2019 införa ett privat pensionssparande genom matchning.

Christina Lindenius, vd Svensk Försäkring

Bengt-Åke Fagerman, styrelseordförande Svensk Försäkring

Fredrik Bergström, vd Länsförsäkringar AB

Claes Carlson, vd Danica Pension

Jens Henriksson, vd Folksam

Johanna Okasmaa Nilsson, vd Swedbank Försäkring

Johan Nystedt, vd Nordea Liv & Pension

Louise Sander, vd Handelsbanken Liv

David Teare, vd SEB Pension och Försäkring AB

Artikel på di.se