Logotype for print

Regeringen saknar klimattänk vid lättade strandskyddsregler

2021-05-03

Att påbörja nya storskaliga byggnationer av fastigheter och infrastruktur längs den svenska kustlinjen är direkt kontraproduktivt gentemot alla hållbarhetsmål. Klimatförändringarna kommer på sikt medföra en väsentligt höjd havsnivå. Svensk Försäkring skickar idag in ett remissvar gällande betänkandet Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd och lyfter att klimatförändringarnas effekter kommer att påverka strandskyddet.

Konsekvenserna av en höjd havsnivå återspeglar sig dock inte fullt ut i de förslag som läggs fram. Förslagen tycks i stor utsträckning utgå från dagens förhållanden.

Vissa modeller pekar på att havsnivån kan komma att stiga med uppåt tre till fem meter på ett par hundra års sikt. Mot den bakgrunden måste samhället redan nu ta hänsyn till denna osäkerhet och påbörja en planering av hur detta ska kunna hanteras. Detta bör gälla för både nyproduktion, befintlig bebyggelse och infrastruktur. Såvida det inte är möjligt att höjdsätta dessa byggnader i förhållande till byggnadens livslängd kommer översvämningsskador att inträffa.

– När översvämningsskadorna blir återkommande kommer inte längre försäkringar kunna erbjudas. Fastighetsägaren får stå för sina egna kostnader, vilket över tid inte blir ekonomiskt möjligt att hantera. Det är således bara en tidsfråga innan vi börjar se exempel på att det inte går att erbjuda översvämningsskydd för vissa fastigheter, säger Staffan Moberg, jurist på Svensk Försäkring.

Behoven av reglering av kustnära bebyggelse och infrastruktur som behövs för framtidens förhållanden kommer inte fram i betänkandet. I betänkandet tas inte heller upp hur hanteringen bör ske med de fastigheter och den infrastruktur som redan idag ligger på olämplig kustnära mark. Frågeställningen nämns förvisso, men konkreta förslag saknas.

– Det kan inte vara meningen att all klimatanpassning ska ske genom att det byggs allt högre skyddsvallar längs den svenska kusten för att skydda fastigheter. Förutom att förstöra naturen bygger vi då in en stor känslighet för oväntade händelser som ökar risken för katastrofer, säger Staffan Moberg.

Istället behövs en nationell klimat- och strandskyddsstrategi för att långsiktigt hantera den kommande havsnivåhöjningen. Det är få kommuner som har en planeringshorisont som överstiger 30 – 40 år. Men det som planeras och byggs idag finns kvar i åtminstone 100 år. Genom att vara tidigt ute med en strategi kan den kommande havsnivåhöjningen hanteras med minst skada både ur ett ekonomiskt perspektiv och ur ett miljöperspektiv.

Läs hela Svensk Försäkrings Yttrande gällande Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78) här.

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410