Logotype for print

Faktablad till konsument

Här finns faktablad till konsument gällande skattskyldighet i USA, fackmannamässig renovering av kök och bad, penningtvätt samt rätten till personförsäkring.

Framtidsfullmakter

Svensk Försäkring har tillsammans med sina medlemsföretag tagit fram ett faktablad som vänder sig till fullmaktshavare. I faktabladet finns information om vad som gäller vid kontakter med ett försäkringsbolag.

Vägen till lyckat arbete - kök och badrum

Konsumenttjänstlagen och försäkringsbolagens villkor har krav på ett fackmässigt utförande när det gäller nybyggnation och renovering av kök- och badrum. Det är särskilt viktigt när det gäller rördragning, tätskikt, värmegolv och andra anordningar med höga krav på utförande. Genom denna broschyr förklaras på ett enkelt sätt vad fackmässigt utförande är och vad man kan kräva av sin hantverkare.

Har mitt barn alltid rätt att få den försäkring som jag har sökt?

Du har alltid rätt att för ditt barns räkning ansöka om en barnförsäkringsom ett försäkringsbolag erbjuder. Försäkringsbolaget måste då pröva din ansökan. Det här står i lagen och gäller individuella försäkringar; för gruppförsäkringar gäller andra regler. Sist i den här informationen kan du läsa mer om skillnaden mellani idividuell försäkring och gruppförsäkring.

Har jag alltid rätt att få den försäkring som jag har sökt?

Du har alltid rätt att ansöka om en försäkring som ett försäkringsbolag erbjuder. Försäkringsbolaget måste då pröva din ansökan. Det här står i lagen och gäller individuella försäkringar; för gruppförsäkringar gäller andra regler. Sist i den här informationen kan du läsa om skillnaden mellan individuell försäkring och gruppförsäkring.

Är du skattskyldig i USA?

Sverige och USA undertecknade nyligen ett avtal om informationsutbyte, baserat på den amerikanska skattelagen FATCA. Syftet med avtalet är att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler. Svenska försäkringsföretag och finansiella företag ska enligt reglerna kartlägga kontotillgångar utanför USA, som innehas av skattskyldiga i USA.

Finansiella företag i hela världen kommer enligt FATCA att identifiera och lämna kontrolluppgifter på kontotillgångar för privatpersoner och företagsägare om de är skattskyldiga i USA. Kartläggningen avser alltså kontotillgångar och motsvarande utanför USA, som innehas av skattskyldiga i USA.

Många länder har – eller kommer att ha – ett avtal om informationsutbyte med USA som grund för nationell lagstiftning om FATCA. Den 8 augusti 2014 undertecknade Sveriges regering och USA:s regering ett sådant avtal. Avtalet innebär bl.a. att försäkringsföretagen och andra finansiella företag i Sverige ska lämna informationen till Skatteverket och inte direkt till den amerikanska skattemyndigheten. 

Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism?

Penningtvätt är när man försöker få pengar från brottslig verksamhet att förvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Det kan vara pengar från narkotikabrott, skattebrott, smuggling, rån, bedrägerier, vapenhandel med mera. Finansiering av terrorism är att ekonomiskt stödja terrorism. Med detta menas inte enbart att lämna direkta bidrag till terrorism, utan även att samla in, tillhandahålla eller ta emot pengar eller andra tillgångar som man vet ska finansiera terrorism.

Faktabladet uppdaterat 2018