Logotype for print

Totalkostnadsprocent

Svenska skadeförsäkringsföretag har totalt sett haft en förhållandevis stabil utveckling under de senaste 10 åren. Totalkostandsprocent har legat under 100 procent under hela perioden.

Lönsamheten i försäkringsbranschen vad gäller skadeförsäkringsföretag kan beräknas som totalkostnadsprocent (’combined ratio’). Måttet beräknas som en kvot mellan kostnader (driftskostnader och försäkringsersättningar) och intäkter (premieintäkter). Om denna kvot är lägre än 100 procent så indikerar det lönsamhet i försäkringsverksamheten, medan om denna är över 100 procent så visar det på att kostnaderna är större än intäkterna. Detta mått tar dock inte hänsyn till intäkter från investeringar.

Totalkostnadsprocenten för 2017 är i snitt 86 procent brutto (belopp före återförsäkring) och 88 procent netto för egen räkning (belopp efter återförsäkring). Under åren har den legat på i snitt 99 respektive 100 procent.

Under andra halvan av 1990-talet och en bit in på 2000-talet låg totalkostnadsprocenten en bra bit över 100 procent. Företagen använda då kapitalavkastningen för att täcka upp för olönsamheten. Detta gjorde dock att tillgångarna (och därmed kapitalavkastningen) minskade, varför premierna som länge legat på i stort sett samma nivå sakta behövde höjas. Sedan mitten av 2000-talet har totalkostnadsprocenten legat på en stabil nivå under 100 procent.

För de fem största försäkringsgrenarna (i förhållande till premieintäkterna) varierar totalkostnadsprocenten, framför allt vad gäller trafikförsäkringen.

I diagrammet nedan visas de 10 största försäkringsföretagen med avseende på premieintäkter 2015-2017 samt totalkostnadsprocenten för respektive år.

Faktaruta

Totalkostnadsprocent ('combined ratio') grundar sig på en sammanställning av uppgifter om premieintäkter, försäkringsersättningar och driftskostnader för samtliga svenska skadeförsäkringsbolag, dock ej filialer.

Skadeprocent ('claims ratio') = Försäkringsersättningar i förhållande till premieintäkter

Driftskostnadsprocent ('expense ratio') = Driftskostnader i förhållande till premieintäkter

Totalkostnadsprocent ('combined ratio') = Summan av Skadeprocent och Driftskostnadsprocent

Länken nedan leder till en rapport i Statistikdatabasen med underlag för beräkningarna. Där kan man se vilka resultatposter som ingår i premieintäkter, försäkringsersättningar respektive driftskostnader.

Rapport i statistikdatabasen