Logotype for print

Naturskador

Under 2019 inträffade närmare 21 000 naturskador i Sverige. För dessa skador betalade försäkringsföretagen ut sammanlagt drygt 766 miljoner kronor. Naturskadorna uppstår främst på grund av storm (14 600 skador eller 70 procent) och översvämningar (4 700 skador eller 23 procent). Resterande 1 600 skador (8 procent) orsakades av övriga naturskador.

Under de senaste 10 åren är det framför allt stormar som har drabbat Sverige. Hit räknas inte bara stormar med hög vindstyrka utan även snöstormar. Sedan 2011 finns även uppgifter om naturskador som har uppstått på grund av stora mängder vatten. Det kan vara skyfall, snösmältning, stigande sjö-, eller vattendrag. Sedan 2015 insamlas även uppgifter om övriga naturskador, som omfattar skador som orsakats av jordskred, bergras, lavin, jordskalv, vulkanutbrott, snötryck eller hagel.

Anm.: Skadebeloppen avser utbetalda belopp t.o.m. april det efterföljande räkenskapsåret. Uppgifter i 2010 års priser är deflaterade med KPIF.

Under 2019 har allra flest naturskador inträffat i Stockholms län, närmare 7 600 skador, vilket motsvarar 39 procent av samtliga naturskador som inträffade i landet. I Västra Götalands län inträffade 2 800 skador och i Skåne län närmare 2 000 skador. Tillsammans står dessa tre län för nästan en tredjedel (63 procent) av antalet naturskador i landet under 2019 till en sammanlagd kostnad på 443 miljoner kronor.

Om man tittar på de utbetalda skadebelopp för naturskador som sammantaget under de fem senaste åren har betalats ut, så är det Stockholms län som är hårdast drabbade av naturskador. Under dessa fem år har 474 miljoner kronor betalats ut till följd av naturskador i Stockholms län. Den största delen betalades ut för skador under 2019, då stormen Alfrida orsakade många skador i Stockholms län främst på bostäder och fritidshus.

Anm.: Skadebeloppen avser utbetalda belopp t.o.m. april det efterföljande räkenskapsåret.

Sedan 1985 har Svensk Försäkring samlat in uppgifter om antal stormskador och de skadebelopp som har utbetalats från försäkringsföretagen. År 2005 var ett exceptionellt år då stormen Gudrun drabbade södra Sverige med omfattande skador. År 1999 förekom också flera olika stormar med orkanstyrka i vindbyarna i södra Sverige och på Västkusten. Under de fyra senaste åren har antalet stormar i Sverige inte varit så många och omfattande.

Anm.: Skadebeloppen avser utbetalda belopp t.o.m. april det efterföljande räkenskapsåret. Uppgifter i 1987 års priser är deflaterade med KPIF.

 

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se