Logotype for print

Naturskador

Under 2018 inträffade drygt 10 000 naturskador i Sverige. För dessa skador betalade försäkringsbolagen ut sammanlagt drygt 590 miljoner kronor. De allra flesta skadorna (78 procent) skedde i hushåll och i genomsnitt betalades knappt 36 000 kronor ut till hushåll som ersättning för uppkomna skador. Omkring 2 300 skador drabbade företag och den genomsnittliga utbetalningen var nästan fyra gånger så hög som för hushåll, drygt 130 000 kronor.

Under de senaste 10 åren är det framför allt stormar som har drabbat Sverige. Hit räknas inte bara stormar med hög vindstyrka utan även snöstormar. Sedan 2011 finns även uppgifter om naturskador som har orsakats av vatten. Det kan vara skyfall, snösmältning, stigande sjö-, eller vattendrag. Sedan 2015 insamlas även uppgifter om övriga naturskador, som omfattar skador som orsakats av jordskred, bergras, lavin, jordskalv, vulkanutbrott, snötryck eller hagel.

År 2014 var vattenskadorna fler till antalet än stormskadorna och detta gäller även för 2017. Under 2018 orsakades naturskadorna främst av storm (4 500 skador eller 43 procent) och vattenskador (4 000 skador eller 38 procent). Resterande 2 000 skador (19 procent) orsakades av övriga naturskador.

Naturskador drabbar hushåll i större omfattning än företag. Under 2018 drabbades drygt 8 200 hushåll och 2 300 företag. För hushållen handlar det om skador på egendom som t.ex. hem, villafastigheten, fritidshus och båtar. De sammanlagda beloppen för skadorna i hushåll uppgick till knappt 294 miljoner kronor och för företag till knappt 297 miljoner kronor. Den genomsnittliga skadekostnaden för hushåll var 36 000 kronor och för företag 130 000 kronor. Variationerna mellan olika skador är förstås stor och beror även på vilken typ av egendom som drabbats.

Under 2018 har allra flest naturskador inträffat i Västra Götalands län, drygt 1 200 skador, vilket motsvarar 12 procent av samtliga naturskador som inträffade i landet. I Uppsala län inträffade 1 100 skador och i Stockholms län drygt 800 skador. Tillsammans står dessa tre län för nästan en tredjedel (31 procent) av antalet naturskador i landet till en sammanlagd kostnad på 188 miljoner kronor.

Om man tittar på de utbetalda skadebelopp för naturskador som sammantaget under de fyra senaste åren har betalats ut, så är det Skåne län som är hårdast drabbade av naturskador. Under dessa fyra år har 399 miljoner kronor betalats ut till följd av naturskador i Skåne län.

Sedan 1985 har Svensk Försäkring samlat in uppgifter om antal naturskador och de skadebelopp som har utbetalats från försäkringsbolagen. År 2005 var ett exceptionellt år då stormen Gudrun drabbade södra Sverige med omfattande skador. År 1999 förekom också flera olika stormar med orkanstyrka i vindbyarna i södra Sverige och på Västkusten. Under de två senaste åren har antalet stormar i Sverige inte varit så många och omfattande.