Logotype for print

Naturskador

Under 2017 inträffade nästan 7 000 naturskador i Sverige. För dessa skador betalade försäkringsbolagen ut sammanlagt drygt 303 miljoner kronor. De allra flesta skadorna (84 procent) skedde i hushåll och i genomsnitt betalades knappt 38 000 kronor ut till hushåll som ersättning för uppkomna skador. Omkring 1 100 skador drabbade företag och den genomsnittliga utbetalningen var nästan dubbelt så hög som för hushåll, knappt 76 000 kronor.

Under de senaste 10 åren är det framför allt stormar som har drabbat Sverige. Hit räknas inte bara stormar med hög vindstyrka utan även snöstormar. Sedan 2011 finns även uppgifter om naturskador som har orsakats av vatten. Det kan vara skyfall, snösmältning, stigande sjö-, eller vattendrag. Sedan 2015 insamlas även uppgifter om övriga naturskador, som omfattar skador som orsakats av jordskred, bergras, lavin, jordskalv, vulkanutbrott, snötryck eller hagel.

År 2014 var vattenskadorna fler till antalet än stormskadorna och detta gäller även för 2017. Under 2017 orsakades naturskadorna främst av vattenskador (3 700 skador eller 54 procent) och stormskador (2 400 skador eller 35 procent). Resterande 800 skador (11 procent) orsakades av övriga naturskador.

Naturskador drabbar hushåll i större omfattning än företag. Under 2017 drabbades drygt 5 800 hushåll och 1 100 företag. För hushållen handlar det om skador på egendom som t.ex. hem, villor, fritidshus och båtar. De sammanlagda beloppen för skadorna i hushåll uppgick till drygt 220 miljoner kronor och för företag till drygt 83 miljoner kronor. Den genomsnittliga skadekostnaden för hushåll var 38 000 kronor och för företag 76 000 kronor. Variationerna mellan olika skador är förstås stor och beror även på vilken typ av egendom som drabbats.

Under 2017 har allra flest naturskador inträffat i Västra Götalands län, nästan 1 400 skador, vilket motsvarar nästan 19 procent av samtliga naturskador som inträffade i landet. I Skåne inträffade 1 100 skador och i Stockholm drygt 900 skador. Tillsammans står de tre storstadslänen för nästan hälften (46 procent) av antalet naturskador i landet till en sammanlagd kostnad på 153 miljoner kronor.

Om man tittar på antalet naturskador sammantaget över de tre senaste åren så är det just storstadslänen som är hårdast drabbade av naturskador. I Hallands län drabbades många av naturskador under 2015, då det förekom extrema skyfall med kraftiga översvämningar som följd, men under 2016 och 2017 har det varit betydligt mindre antal skador där.

Sedan 1985 har Svensk Försäkring samlat in uppgifter om antal naturskador och de skadebelopp som har utbetalats från försäkringsbolagen. År 2005 var ett exceptionellt år då stormen Gudrun drabbade södra Sverige med omfattande skador. År 1999 förekom också flera olika stormar med orkanstyrka i vindbyarna i södra Sverige och på Västkusten. De två senaste åren har antalet stormar i Sverige inte varit så många och omfattande.