Logotype for print

Brand och åska

2019-07-11

Under 2018 inträffade nästan 28 000 skador som orsakats av brand och åska. Försäkringsbolagen betalade ut sammanlagt 6,4 miljarder kronor till hushåll och företag för dessa skador. De flesta av skadorna, drygt 41 procent, skedde i villor, drygt 25 procent av skadorna inträffade i övriga hem och knappt 26 procent skedde i företag.

Trenden för utvecklingen över tid ser ut att vara att antalet brandskador minskar men att de totala brandskadekostnaderna ökar. Detta gäller särskilt de senaste åren.

De allra flesta brandskadorna skedde i hushåll, dvs i villor och övriga hem. Drygt 41 procent skedde i villor och drygt 25 procent skedde i övriga hem. Nästan 26 procent av skadorna inträffade i företag.

För de nästan 28 000 skadorna som inträffade under 2018 betalades det ut drygt 6,4 miljarder kronor från försäkringsbolagen som ersättning för de uppkomna skadorna. Kostnaderna för brandskador varierar mycket beroende på vilken typ av egendom som har blivit skadad och vad den värderades till, men även beroende på hur omfattande skadan är.

De totala brandskadekostnaderna har de senaste tio åren ökat från 4,8 till 6,4 miljarder kronor.

Det genomsnittliga beloppet för en brandskada varierar beroende på typ av egendom. Under 2018 betalade försäkringsbolagen ut i genomsnitt 607 000 kronor för en brandskada i företag. För ett fritidshus 169 000 kronor, för en båt 217 000 kronor, för en villa 129 000 kronor och 39 000 kronor för övriga hem. Den genomsnittliga utbetalda ersättningen har under de senaste åren ökat, framför allt för företag.

Från 2017 har Svensk Försäkring gjort en omläggning av statistiken för att försöka få reda på vad det är som orsakar en brand. Det är en stor omläggning som behöver ske på varje försäkringsbolag för att det ska gå att rapportera enligt de nya kategorierna. Alla bolag har inte fullt ut genomfört denna omläggning varför det fortfarande är mer än 40 procent av brandskadorna där orsaken till branden är okänd.

När det gäller stora brandskador som genererar stora utbetalningar så finns en stor del i kategorin ”Okänd orsak”. Det kan bero på att det är svårt att ange orsaken till en brand när skadan anmäls. I statistiken har vi nu börjat använda begreppet ”mest trolig brandorsak”. Det betyder att orsaken till skadan inte behöver vara helt fastställd, utan redovisning sker på den orsak som verkar vara mest trolig. Vår förhoppning är dock att allt färre skador kommer att behöva redovisas på Övrigt-posten framöver.

Den vanligaste orsaken till en brandskada 2018 är i övrigt överspänning/överslag som orsakar skador på elnätet. Nästan 5 000 sådana skador inträffade under 2018. Andra vanliga orsaker till bränder var brand i, vid eller runt spisen (3 100 skador) samt åska och blixt (3 100 skador). Drygt 900 bränder (3 procent av antalet bränder) misstänks vara anlagda under 2018.