Logotype for print

Brand och åska

2020-06-25

Under 2019 inträffade nästan 37 000 skador inom hem-, villa-, fritidshus-, båt, försäkrings- och fastighetsförsäkring som orsakats av brand och åska. Försäkringsföretagen betalade ut sammanlagt drygt 6 miljarder kronor till hushåll och företag för dessa skador. De flesta av skadorna, 42 procent, skedde i villor, medan nästan 30 procent av skadorna inträffade i övriga hem och knappt 23 procent skedde i företag.

För de nästan 37 000 skadorna som inträffade under 2019 betalades det ut knappt 6,1 miljarder kronor från försäkringsföretagen som ersättning för de uppkomna skadorna. Kostnaderna för brandskador varierar mycket beroende på vilken typ av egendom som har blivit skadad och vad den värderades till, men även beroende på hur omfattande skadan är. Om man jämför de totala brandskadekostnaderna 2019 med dem 2010 så har de ökat från 4,8 till 6,4 miljarder kronor.

Anm.: Skadebeloppen avser utbetalda belopp t.o.m. april det efterföljande räkenskapsåret.

De allra flesta brandskadorna skedde i bostäder, det vill säga villor och övriga hem. Drygt 42 procent skedde i villor och nästan 30 procent skedde i övriga hem. Drygt 22 procent av skadorna inträffade i företag.

Anm.: Skadebeloppen avser utbetalda belopp t.o.m. april det efterföljande räkenskapsåret.

Den genomsnittliga skadeersättningen för en brandskada varierar beroende på typ av egendom som har drabbats. Under 2019 betalade försäkringsföretagen ut i genomsnitt 492 000 kronor för en brandskada inom företags- och fastighetsförsäkring. Skadeersättningen inom fritidshusförsäkring var i genomsnitt 126 000 kronor, inom båtförsäkring 76 000 kronor, inom villaförsäkring 94 000 kronor och inom hemförsäkring 25 000 kronor. Den genomsnittliga utbetalda ersättningen har under de senaste åren ökat, framför allt inom företags- och fastighetsförsäkring.

Anm.: Skadebeloppen avser utbetalda belopp t.o.m. april det efterföljande räkenskapsåret.

Från 2017 har Svensk Försäkring gjort en omläggning av statistiken för att försöka få reda på vad det är som orsakar en brand. Det är en stor omläggning som behöver ske på varje försäkringsföretag för att det ska gå att rapportera enligt de nya kategorierna. Alla företag har inte fullt ut genomfört denna omläggning varför det fortfarande är mer än 30 procent av brandskadorna där orsaken till branden är okänd.

När det gäller stora brandskador som genererar stora utbetalningar så finns en stor del i kategorin ”Okänd orsak”. Det kan bero på att det är svårt att ange orsaken till en brand när skadan anmäls.

I statistiken har vi nu börjat använda begreppet ”mest trolig brandorsak”. Det betyder att orsaken till skadan inte behöver vara helt fastställd, utan redovisning sker på den orsak som verkar vara mest trolig. Vår förhoppning är dock att allt färre skador kommer att behöva redovisas med okänd orsak.

Nästan hälften av alla brandskador som inträffade under 2019 orsakades av plötsligt utifrån kommande orsak (yttre påverkan). Det handlar främst om överspänning/överslag som orsakar skador på elnätet (27 procent av det totala antalet brandskador) samt skador orsakade av blixt och åska (drygt 20 procent av totala antalet skador).

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se