Logotype for print

Brand och åska

2018-07-01

Under 2017 inträffade drygt 20 000 skador orsakade av brand och åska och försäkringsbolagen betalade ut sammanlagt 5,4 miljarder kronor till hushåll och företag för dessa skador. De flesta av skadorna, knappt 38 procent, skedde i villor, drygt 29 procent av skadorna inträffade i övriga hem och drygt 27 procent i företag.

Trenden för utvecklingen över tid är att antalet brandskador minskar men att de totala brandskadekostnaderna ökar. Detta gäller särskilt de tio senaste åren.

De allra flesta brandskadorna skedde i hushåll, dvs i villor och övriga hem. Knappt 38 procent skedde i villor och drygt 29 procent i övriga hem. Drygt 27 procent av skadorna inträffade i företag.

För de 20 000 skadorna som inträffade under 2017 betalades det ut drygt 5,4 miljarder kronor från försäkringsbolagen som ersättning för de uppkomna skadorna. Kostnaderna för brandskador varierar mycket beroende på vilken typ av egendom som har blivit skadad och vad den värderades till, men även beroende på hur omfattande skadan är.

De totala brandskadekostnaderna har sedan statistiken började samlas in 1985 ökat från 2,3 till 5,4 miljarder kronor.

Det genomsnittliga beloppet för en brandskada varierar beroende på typ av egendom. Under 2017 betalade försäkringsbolagen ut i genomsnitt 680 000 kronor för en brandskada i företag. För ett fritidshus 235 000 kronor, för en båt 188 000 kronor, för en villa 158 000 kronor och 38 000 kronor för övriga hem. Den genomsnittliga utbetalda ersättningen har under de senaste åren ökat, framför allt för företag.

 

Från 2017 har Svensk Försäkring gjort en omläggning av statistiken för att försöka få reda på vad det är som orsakar en brand. Det är en stor omläggning som behöver ske på varje försäkringsbolag för att det ska gå att rapportera enligt de nya kategorierna. Alla bolag har inte fullt ut genomfört denna omläggning varför det fortfarande är mer än 40 procent av brandskadorna där orsaken till branden är okänd.

När det gäller stora brandskador som genererar stora utbetalningar så finns en stor del i kategorin ”Okänd orsak”. Det kan bero på att det är svårt att ange orsaken till en brand när skadan anmäls. I statistiken har vi nu börjat använda begreppet ”mest trolig brandorsak”. Det betyder att orsaken till skadan inte behöver vara helt fastställd, utan redovisning sker på den orsak som verkar vara mest trolig.

Vår förhoppning är dock att allt färre skador kommer att behöva redovisas på Övrigt-posten framöver. Den vanligaste orsaken till en brandskada är i övrigt kortslutning i apparat, t.ex. tv, vitvaror eller solpanel. Ungefär 2 600 sådana brandskador inträffade under 2017. En annan vanlig brandorsak, med drygt 2 500 skador, är överspänning/överslag som orsakar skador på elnätet. Drygt 900 bränder (5 procent av antalet bränder) misstänks vara anlagda under 2017.