Logotype for print

Naturskador

Under 2017 anmäldes 9 200 naturskador till försäkringsbolagen. Under 2016 anmäldes 11 400 skador. Antalet anmälda skador varierar mycket både över åren och mellan olika månader. Det är framför allt antalet stormskador som varierar stort.

Naturskador kan orsakas av

  • Storm, även snöstorm

  • Vatten till följd av skyfall, snösmältning, stigande sjö-, eller vattendrag

  • Övrig naturskada t.ex. jordskred, bergras, lavin, jordskalv, vulkanutbrott, snötryck och hagel

Anmälda skador leder inte alltid till att skadebelopp utbetalas. Det kan vara så att skadorna inte blev så stora som man befarade från början, det kan också vara så att de blev lägre än självrisken varför inga skadebelopp utbetalades från försäkringsbolagen. När man rensat bort dessa så kallade noll-skador betecknas skadorna som inträffade skador. 

Antalet inträffade skador orsakade av naturskador under 2016 var 7 500 (27 800 år 2015). För dessa betalade bolagen ut 337 miljoner kronor (965 miljoner kronor år 2015). De allra flesta skadorna skedde i villor (60 procent), övriga hem (10 procent), fritidshus (10 procent) samt företag och fastigheter (18 procent).

Det är framför allt privata hushåll som drabbas av naturskador. De vanligaste naturskadorna är vatten- och stormskador i privata hushåll.

Även om skadorna i bostäder var flest, så var det skador i företag och fastigheter som skadebeloppet var högst, 120 000 kronor i genomsnitt för en vattenskada i ett företag under 2016. Motsvarande värde för hushåll var 65 000. Variationerna mellan olika skador är förstås stor och beror även på vilken typ av fastighet som drabbas.

Flest naturskador under 2016 inträffade i Skåne län (2 105), Västra Götalands län (831) och Stockholms län (796). Storstadslänen står för 46 procent av antalet naturskador i hela landet och mer än hälften (53 procent) av det totala skadebeloppet.

Ytterligare uppgifter om 2017 (inträffade skador, som det har betalats ut ersättning för, och skadebelopp) kommer att presenteras preliminärt sista veckan i juni 2018.