Logotype for print

Inträffade skador per år

Totalt inträffade 922 000 skador inom hushåll och företag under 2018. För dessa skador utbetalades sammanlagt nästan 20 miljarder kronor från försäkringsbolagen. Den värdemässigt största skadan för hushållen var vattenskador i bostaden eller fritidshuset. Skadebeloppen uppgick till sammanlagt drygt 2,6 miljarder kronor. För företagen var den värdemässigt största skadan orsakad av brand och åska. Sammanlagt uppgick dessa skadebelopp till nästan 4,3 miljarder kronor.

Den vanligaste anledningen till att ett hushåll får utbetalning från hemförsäkringen var, under 2018, en så kallad allriskskada, vilket täcks av en allriskförsäkring. En sådan försäkring, som ofta ingår i hemförsäkringen, gäller när försäkringstagaren råkat ut för en plötslig och oförutsedd oturshändelse. Den försäkrade kanske tappar kameran i marken vid resa eller glömmer mobilen på bussen. Under 2018 inträffade knappt 207 000 allriskskador, vilket motsvarar knappt 38 procent av samtliga skador inom hushåll. För dessa skador betalade försäkringsbolagen ut sammanlagt nästan 1,1 miljarder kronor i skadebelopp. De värdemässigt största skadorna för hushållen var dock vattenskador, för vilka skadebeloppen sammanlagt uppgick till drygt 2,6 miljarder kronor, och skador orsakade av brand och åska, för vilka skadebeloppen uppgick till drygt 2,1 miljarder kronor.

Den vanligaste anledningen till att ett företag får utbetalning från företagsförsäkringen var, under 2018, en skada inom ansvars- och rättsskyddDenna används för att betala kostnader om en individ eller ett företag blir skadeståndsskyldig eller för ett juridiskt ombud vid rättstvist. Det kan gälla både sak- och personskada som individen eller företaget har orsakat. 
Under året inträffade nästan 18 000 sådana skador i företag och dess fastigheter, vilket motsvarar nästan 14 procent av samtliga skador för företag. För dessa skador betalade försäkringsbolagen ut sammanlagt drygt 1,1 miljarder kronor i skadebelopp.  

De värdemässigt största skadorna för företagen var dock skador orsakade av brand och åska, för vilka skadebeloppen sammanlagt uppgick till knappt 4,3 miljarder kronor. 

Antal skador inom hushåll och företag varierar över åren men skadebeloppen har trendmässigt stigit under den senaste 10-årsperioden. Mellan 2009 och 2018 har antalet skador ökat med 27 procent och skadebeloppen har ökat med drygt 45 procent. 

 

Statistikdatabasen stängs för underhåll från den 24 mars

Programvaran för vår statistikdatabas kommer att uppgraderas och ett visst underhåll kommer att genomföras.

Från och med den 24 mars stänger vi ner möjligheten att nå Statistikdatabasen och som längst kommer den att vara stängd till den 14 april. Under denna period kommer vi att ha mycket begränsad möjlighet att hjälpa till med att ta fram data manuellt. Vi meddelar i nyhetsbrev och här när statistikdatabasen åter kan nås.

Fakta

Svensk Försäkring samlar in statistik för hem-, villahem-, fritidshus-, separat båt-, företags- och fastighetsförsäkringar från sina medlemsföretag. Per kvartal samlas det in antal anmälda skador under det givna kvartalet. Per år samlas det in bestånd där skador som inte lett till utbetalningar är exkluderade, tillsammans med uppgifter om utbetalningar, antal försäkringar, intjänade premier, driftskostnader och intjänade premier.