Logotype for print

Utdrag ur anvisningar till rapporteringen för sjukvårdsförsäkringen

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se

Statistikens mål                 
Följa utvecklingen av sjukvårdsförsäkringar avseende antal och premieinkomst.

Statistikens syfte              
Ge en bild av utvecklingen av försäkringsprodukter inom sjukvårdsförsäkring. Statistiken ska i första hand tillgodose medlemsbolagens behov, men även andra aktörer på försäkringsmarknaden och övriga intressenter ingår i målgruppen.

Statistikens omfattning   
Svensk Försäkring har som mål att i statistiken fånga antalet personer som har en sjukvårdsförsäkring i Sverige samt hur stor premieinkomst sjukvårdsförsäkringen genererar. Uppgifterna ska lämnas av livförsäkringsbolag och skadeförsäkringsbolag som är medlemmar i Svensk Försäkring, men kan även lämnas av bolag som inte är medlemmar.

Följande ska inte ingå:

  • Sjukvårdsförsäkring som är knuten till annan försäkringsgren (t.ex. sjukvårdsförsäkring som tillägg till olycksfallsförsäkring).


Uppgifterna ska redovisas med fördelning på:

Individuell försäkring: En individuell sjukvårdsförsäkring har tecknats för en person, inte för en grupp personer. Vem som har betalat premien till försäkringen är av underordnad betydelse. Premien kan antingen ha betalats av den försäkrade själv eller av t.ex. den försäkrades arbetsgivare.

Gruppförsäkring, individbetald: En gruppförsäkring har tecknats för en grupp personer med frivillig anslutning. Det innebär att individer som omfattas av gruppavtalet själva avgör om de vill omfattas av försäkringsavtalet (vara försäkrad) eller inte. Vanligtvis betalar den försäkrade premien. Gruppföreträdaren (t ex en arbetsgivare, en facklig organisation eller en intresseförening) är försäkringstagare.

Gruppförsäkring, arbetsgivarbetald: En gruppförsäkring har tecknats för en grupp personer med obligatorisk anslutning. Det innebär att alla som omfattas av gruppavtalet automatiskt är försäkrade. Denna typ av sjukvårdsförsäkring tecknas av arbetsgivare. Arbetsgivaren betalar premien och är försäkringstagare.

Bestånd och premier      

Antal försäkrade individeravser antalet personer (personnummer) med sjukvårdsförsäkring vid utgången av redovisningsperioden. Vid gruppförsäkring ska antalet försäkrade beräknas som antalet personnummer som gruppavtalet gäller. Om antalet personnummer inte är känt ska bästa möjliga skattning göras.

Premieinkomst redovisas som faktiskt inbetalda premier efter avdrag av eventuella rabatter för den aktuella redovisningsperioden.

Konfidentialitet             
De enskilda bolagens uppgifter behandlas konfidentiellt och resultaten presenteras enbart som totaler för samtliga bolag.