Logotype for print

Utbetald ålderspension

Pensionsutbetalningarna fortsätter att öka. Detta gäller såväl allmän pension som tjänstepension och privat pension. Mellan 2011 och 2018 ökade den utbetalda ålderspensionen från Pensionsmyndigheten med drygt 35 procent, medan tjänstepensioner och privata pensioner, som utbetalas från försäkringsföretagen, ökade sammantaget med nästan 43 procent under samma period. Pensionsutbetalningarna från försäkringsbolagen utgör därmed en växande andel av den totalt utbetalda ålderspensionen. Av totalt utbetalda ålderspensioner på 480 miljarder kronor utgörs drygt 31 procent av tjänstepension och privat pension.

Under 2018 uppgick utbetalningarna för ålderspensioner till 480 miljarder kronor. Av dessa betalade Pensionsmyndigheten ut 330 miljarder kronor i allmän pension. I allmän pension ingår inkomstpension, premiepension, tilläggspension och garantipension. Resterande 150 miljarder kronor betalades ut av livförsäkringsföretagen i tjänstepension och privat pension. 

Tjänstepension betalar arbetsgivaren in för sina anställda under den tid arbetstagaren är anställd och den betalas sedan ut till arbetstagaren som pension. Detta komplement till den allmänna pensionen blir allt viktigare för den totala pensionen. Även den privata pensionen utgör en allt viktigare del av den totalt utbetalda pensionen. 

De totala årliga pensionsutbetalningarna har ökat med knappt 38 procent (från 349 till 480 miljarder kronor) under perioden 2011   2018. Utbetalningarna från den allmänna pensionen ökade under samma period med drygt 35 procent (från 243 till 330 miljarder kronor), medan utbetalningarna från tjänstepension ökade med drygt 53 procent (från 57 till 87 miljarder kronor) och privata pensioner med knappt 31 procent (från 48 till 63 miljarder kronor).

Anm.: Allmän pension utbetalas från Pensionsmyndigheten. Tjänstepension och privat pension utbetalas från livförsäkringsföretagen. I privat pension ingår bland annat kapital-, gruppliv-, tjänstegruppliv- och premiebefrielseförsäkring. Utbetalda försäkringsersättningar har rensats från interna transfereringar och endast de försäkringsersättningar som går till kunderna och som avser sparförsäkring ingår.

Utbetald ålderspension från Pensionsmyndigheten

Av den allmänna ålderspensionen är det inkomstpensionen och premiepensionen som ökar. Både tilläggspensionen och garantipensionen minskar. Tilläggspensionen minskar som en följd av utfasningen av ATP. Garantipensionen minskar på grund av att nya pensionärer har högre inkomstpensioner och färre därigenom är berättigade till garantipension. Garantipensionen är dessutom prisindexerad, vilket innebär att dess relativa betydelse i kronor räknat minskar i förhållande till utbetalning av inkomstpension. 

Under 2018 betalade Pensionsmyndigheten ut sammantaget 330 miljarder kronor i ålderspension. Av utbetalningarna i allmän pension är tilläggspensionen fortfarande den största delen och står för 50 procent. Inkomstpensionen står för 43 procent, garantipensionen för 4 procent och premiepensionen för 3 procent. 

Utbetald ålderspension från försäkringsbolagen

Under 2018 betalade försäkringsbolagen ut sammantaget 150 miljarder kronor i ålderspension. Den utbetalda pensionen som utbetalas från försäkringsbolagen har ökat med 45 miljarder kronor sedan 2011 och det är främst tjänstepensionen som ökar. Tjänstepensionen har ökat med 30 miljarder kronor medan den privata pensionen har ökat med 15 miljarder kronor. 

Nästan en tredjedel – drygt 31 procent – av de utbetalda ålderspensionerna 2018 utgjordes av tjänstepensioner och privata pensioner. Tjänstepensionernas andel har mellan 2011 och 2018 ökat något, från drygt 16 procent till drygt 18 procent. De privata pensionernas andel har däremot minskat något, vilket kan bero på den slopade avdragsrätten.

Statistikens innehåll

Livförsäkringsföretag som erbjuder både sparförsäkringar och riskförsäkringar, som exempelvis efterlevandeskydd och barnpension, har i redovisningen till Svensk Försäkring preciserat hur stor andel av utbetalda försäkringsersättningar som avser sparförsäkring. För att kunna jämföra branschens utbetalningar från sparförsäkringar med Pensionsmyndighetens utbetalningar är det nödvändigt att riskersättningarna exkluderas i statistiken. 

  • Tjänstepension avser utbetalda försäkringsersättningar från tjänstepensionsförsäkringen, återköp, utbetald återbäring p.g.a. återköp samt övrig utbetald återbäring.

  • Privat pension avser återköp i övrig livförsäkring och utbetald återbäring p.g.a. återköp, samt utbetalda försäkringsersättningar från övrig livförsäkring och övrig utbetald återbäring.

För att kunna följa utvecklingen över tid har Svensk Försäkring samlat in årsuppgifter sedan 2011 och kommer fortsättningsvis att publicera nya uppgifter årligen.