Logotype for print

Utbetalda pensioner

Pensionsutbetalningarna ökar stadigt. Under 2019 uppgick utbetalningarna från allmän pension, tjänstepensionsförsäkringar och privat livförsäkringssparande till 526 miljarder kronor. Det är en ökning med 48 procent sedan 2011. Den allmänna pensionen från Pensionsmyndigheten har ökat med 41 procent, medan tjänstepensioner och privat livförsäkringssparande som utbetalas från försäkringsföretagen har ökat med 61 procent.

Under 2019 betalade Pensionsmyndigheten ut drygt 339 miljarder kronor i allmän pension. I allmän pension ingår inkomstpension, tilläggspension, premiepension och garantipension. Som ett komplement till den allmänna pensionen ger livförsäkringsföretagen arbetsgivare och privatpersoner möjligheter att teckna livförsäkringssparanden i form av tjänstepensionsförsäkringar, privata pensionsförsäkringar och privata kapitalförsäkringar. Utbetalningarna från livförsäkringssparandet under 2019 uppgick till 186 miljarder kronor.

De sammanlagda utbetalningarna från den allmänna pensionen och livförsäkringssparandet har ökat med 48 procent mellan 2011 och 2019. Andelen som utgörs av utbetalningar från tjänstepensionsförsäkringar har under samma period ökat något, från 17 till 19 procent. Tjänstepensionens andel av den totala pensionen är dock högre än vad som anges här. En arbetsgivare kan nämligen trygga sitt tjänstepensionsåtagande på andra sätt än via en pensionsförsäkring, till exempel genom avsättningar i balansräkningen eller till en pensionsstiftelse. Andelen som utgörs av utbetalningar från det privata livförsäkringssparandet i form av privata pensions- och kapitalförsäkringar ökade från 16 till 17 procent mellan 2011 och 2019.

Anm.: Allmän pension omfattar inkomstpension, tilläggspension, premiepension och garantipension som utbetalas från Pensionsmyndigheten. Tjänstepensionsförsäkring omfattar den tjänstepension som utbetalas via livförsäkringsföretagen. Privat livförsäkringssparande omfattar privat pensionsförsäkring och privat kapitalförsäkring som utbetalas via livförsäkringsföretagen. Utbetalda försäkringsersättningar har rensats från interna transfereringar och endast de försäkringsersättningar som går till försäkringstagaren och som avser sparförsäkring ingår. Riskförsäkringar (dvs. premiebefrielseförsäkring, sjukförsäkring, grupplivförsäkring) ingår ej.

Statistikens innehåll

Livförsäkringsföretag som erbjuder både sparförsäkringar och riskförsäkringar har i redovisningen till Svensk Försäkring preciserat hur stor andel av utbetalningarna som avser sparförsäkring. För att kunna jämföra branschens utbetalningar från sparförsäkringar med Pensionsmyndighetens utbetalningar är det nödvändigt att riskersättningarna exkluderas i statistiken. Även eventuella interna transfereringar har exkluderats för att redovisningen enbart ska omfatta de utbetalningar som går till försäkringstagaren. Här ingår återköp och utbetald återbäring p.g.a. återköp, utbetalda försäkringsersättningar samt övrig utbetald återbäring.

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se