Logotype for print

Utbetalda pensioner och försäkringsersättningar

Publicerad: 2021-04-14 Nästa publiceringsdatum: 2022-04-14

Pensionsutbetalningarna ökar stadigt. Under 2020 uppgick utbetalningarna från allmän pension, tjänstepensionsförsäkringar och privat livförsäkringssparande till 561 miljarder kronor. Det är en ökning med 58 procent sedan 2011. Den allmänna pensionen från Pensionsmyndigheten har ökat med 48 procent, medan tjänstepensioner och privat livförsäkringssparande som utbetalas från försäkringsföretagen har ökat med 77 procent.

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se

Under 2020 betalade Pensionsmyndigheten ut drygt 355 miljarder kronor i allmän pension. I allmän pension ingår inkomstpension, tilläggspension, premiepension och garantipension. Som ett komplement till den allmänna pensionen ger livförsäkringsföretagen arbetsgivare och privatpersoner möjligheter att teckna tjänstepensionsförsäkringar och privata pensionsförsäkringar. Livförsäkringsföretagen erbjuder även privata kapitalförsäkringar som både kan ses som ett allmänt sparande och ett sparande till pensionen. Utbetalningarna från det samlade livförsäkringssparandet i form av tjänstepensionsförsäkringar, privata pensionsförsäkringar och privata kapitalförsäkringar uppgick under 2020 till 206 miljarder kronor.

De sammanlagda utbetalningarna från den allmänna pensionen och livförsäkringssparandet har ökat med 58 procent mellan 2011 och 2020. Andelen som utgörs av den allmänna pensionen har minskat från 67 procent till 63 procent, medan andelen som utgörs av utbetalningar av livförsäkringssparande under samma period har ökat, från 33 till 37 procent. Tjänstepensionens andel av den totala pensionen är dock högre än vad som anges här. En arbetsgivare kan nämligen trygga sitt tjänstepensionsåtagande på andra sätt än via en pensionsförsäkring, till exempel genom avsättningar i balansräkningen eller till en pensionsstiftelse.

graf_utbetpensioner2020.png

Anm.: Allmän pension omfattar inkomstpension, tilläggspension, premiepension och garantipension som utbetalas från Pensionsmyndigheten. Tjänstepensionsförsäkring omfattar den tjänstepension som utbetalas via livförsäkringsföretagen. Privat livförsäkringssparande omfattar privat pensionsförsäkring och privat kapitalförsäkring som utbetalas via livförsäkringsföretagen. Utbetalda försäkringsersättningar har rensats från interna transfereringar och endast de försäkringsersättningar som går till försäkringstagaren och som avsersparförsäkring ingår. Riskförsäkringar (dvs. premiebefrielseförsäkring, sjukförsäkring, grupplivförsäkring) ingår ej.

Statistikens innehåll

Livförsäkringsföretag som erbjuder både sparförsäkringar och riskförsäkringar har i redovisningen till Svensk Försäkring preciserat hur stor andel av utbetalningarna som avser sparförsäkring. För att kunna jämföra branschens utbetalningar från sparförsäkringar med Pensionsmyndighetens utbetalningar är det nödvändigt att riskersättningarna exkluderas i statistiken. Även eventuella interna transfereringar har exkluderats för att redovisningen enbart ska omfatta de utbetalningar som går till försäkringstagaren. Här ingår återköp och utbetald återbäring p.g.a. återköp, utbetalda försäkringsersättningar samt övrig utbetald återbäring.