Logotype for print

Utbetalda pensioner och försäkringsersättningar

Publicerad: 2023-04-17 Nästa publiceringsdatum: 2024-04-17

Utbetalningar till pensioner och försäkringsersättningar ökar stadigt. Under 2022 uppgick utbetalningarna från allmän pension, tjänstepensionsförsäkring och livförsäkringssparande till sammanlagt 664 miljarder kronor. Det är en ökning med 69 procent sedan 2013. Den allmänna pensionen från Pensionsmyndigheten har, under samma period, ökat med 46 procent, medan tjänstepensioner och livförsäkringssparande som utbetalas från försäkrings- och tjänstepensionsföretagen har mer än fördubblats.

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se

Under 2022 betalade Pensionsmyndigheten ut drygt 391 miljarder kronor i allmän pension. I allmän pension ingår inkomstpension, tilläggspension, premiepension och garantipension. Från och med september 2021 ingår även inkomstpensionstillägget.

Som ett komplement till den allmänna pensionen ger livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagen arbetsgivare och privatpersoner möjligheter att teckna tjänstepensionsförsäkringar och privata pensionsförsäkringar. Dessa försäkringsföretag erbjuder även privata kapitalförsäkringar, som både privatpersoner och företag kan teckna. Utbetalningarna i form av tjänstepensionsförsäkringar, privata pensionsförsäkringar och privata kapitalförsäkringar uppgick under 2022 till knappt 273 miljarder kronor.

De sammanlagda utbetalningarna från allmän pension, tjänstepension, privat kapital- och privat pensionsförsäkring har ökat med 69 procent mellan 2013 och 2022. Andelen av utbetalningarna som utgörs av den allmänna pensionen har minskat från 68 procent till 59 procent, medan andelen som utgörs av utbetalningar av tjänstepension under samma period har ökat från 17 till 22 procent. Andelen utbetalningar som utgörs av privat kapital- och privat pensionsförsäkring har under samma period ökat från 15 till 19 procent.

Tjänstepensionens andel av den totala pensionen är egentligen högre än vad som anges här. Det beror på att en arbetsgivare även kan finansiera och trygga sitt tjänstepensionsåtagande i egen regi genom att skuldföra pensionsutfästelserna till de anställda i balansräkningen eller göra avsättningar till en pensionsstiftelse.

Anm.: Allmän pension omfattar inkomstpension, tilläggspension, premiepension och garantipension som utbetalas från Pensionsmyndigheten. Från och med september 2021 ingår även inkomstpensionstillägget. Tjänstepensions-, privat kapital- och pensionsförsäkring omfattar den som utbetalas via livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagen. Både företag och privatpersoner kan teckna privat kapitalförsäkring. Utbetalda försäkringsersättningar har rensats från interna transfereringar och endast de försäkringsersättningar som går till försäkringstagaren och som avser sparförsäkring ingår. Riskförsäkringar (dvs. premiebefrielseförsäkring, sjukförsäkring, grupplivförsäkring) ingår ej.

 

Statistikens innehåll

Livförsäkrings- och tjänstepensionsföretag som erbjuder både sparförsäkringar och riskförsäkringar har i redovisningen till Svensk Försäkring preciserat hur stor andel av utbetalningarna som avser sparförsäkring. För att kunna jämföra branschens utbetalningar från sparförsäkringar med Pensionsmyndighetens utbetalningar är det nödvändigt att riskersättningarna exkluderas i statistiken. Även eventuella interna transfereringar har exkluderats för att redovisningen enbart ska omfatta de utbetalningar som går till försäkringstagaren. Här ingår återköp och utbetald återbäring p.g.a. återköp, utbetalda försäkringsersättningar samt övrig utbetald återbäring.