Logotype for print

Återbärings- och avkastningsräntor, rekommendation och månadsdata

Avkastningsränta ger upphov till villkorad återbäring och återbäring. Avkastningsränta är ett sätt att fördela totalavkastningen inom kollektivet av försäkringstagare och fastställs utifrån den totalavkastning som bolaget uppnått. Hur stor andel av totalavkastningen som fördelas till försäkringskollektivtagarna varierar mellan olika bolag.

Villkorad återbäring är ett överskott som tilldelats försäkringstagarna enligt regler som fastställts i försäkringsvillkoren. Den villkorade återbäringen utgör inte ett riskkapital i försäkringsbolaget. Den avkastningsränta som ger upphov till återbäring förekommer endast i ömsesidigt bedrivna försäkringsbolag och visar hur mycket försäkringstagarens andel i bolagets överskott förändrats. Återbäringen utgör riskkapital i försäkringsbolaget och fördelas därför endast preliminärt. Till skillnad från återbäringsräntan bestäms avkastningsräntan direkt från totalavkastningen så att den kollektiva konsolideringen alltid är 100.

Avkastningsräntan anges som hittills uppnådd avkastningsränta under året före skatt och avgifter.

Återbäringsräntor förekommer endast i ömsesidigt bedrivna försäkringsbolag. Återbäringsräntan använder försäkringsbolag för att fördela totalavkastningen mellan samtliga traditionella pensionsförsäkringar. Mer specifikt är det ett sätt att fördela överskott preliminärt till försäkringstagarna. Återbäring uppstår om bolagets resultat av kapitalförvaltning, dödlighetsutfall, drifts- och skattekostnader sammantaget ger ett överskott relativt vad som antogs vid premieberäkningen. 

Återbäringsräntan fastställs genom att bolaget gör en prognos av kapitalavkastningen över en längre tidshorisont. Tillfälliga svängningar på kapitalmarknaden utjämnas över tiden. Återbäringsräntan speglar bolagets totalavkastning utjämnad över tiden. Den årliga genomsnittliga återbäringsräntan är viktad med respektive bolags totala kapital.

För aktuella räntor hänvisas till branschstatistiken.

Återbärings- och avkastningsräntor, rekommendation och månadsdata