Logotype for print

Livbolagens placeringstillgångar

Livbolagens placeringstillgångar är en rapport som baseras på data från Finansinspektionen och SCB:s "Försäkringsföretagens placeringstillgångar". Den publiceras varje kvartal. Denna rapport visar en tidsserie från 2012 per bolag med totala tillgångar samt en fördelning på räntebärande, aktier, fastigheter och övrigt. I de olika kategorierna ingår följande:

  • Räntebärande: Obligationer, Lån, Räntefonder, Kassa, Repor, Omvända repor, Penningmarknadsinstrument, Derivat med underliggande tillgång räntebärande papper (både positiva och negativa marknadsvärden), Avdrag för vissa skulder.

  • Aktier: Aktier och fondandelar med undantag för räntefonder och för aktier i helägda fastighetsbolag, Derivat med underliggande tillgång aktier och andelar (både positiva och negativa marknadsvärden).

  • Fastigheter: Byggnader och mark samt aktier i helägda fastighetsbolag.

  • Övrigt

I rapporten presenteras följande statistik:

  • Tillgångar totalt (Mkr) Linjediagram
  • Tillgångar totalt med fördelning Stapeldiagram
  • Tillgångar per bolag Tabell
  • Tillgångar per bolag med fördelning Tabell
  • Tillgångar per bolag med fördelning Stapeldiagram

Ett utvecklingsarbete pågår hur denna statistik ska redovisas på bästa sätt. Preliminärt kommer den att kunna redovisas i maj 2020, när kvartal 1 2020 ska presenteras.

 

Frågor om statistik samt statistikdatabas

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se