Logotype for print

Kollektiv konsolidering

Kollektiv konsolidering anger förhållandet mellan ett livförsäkringsföretags tillgångar och företagets åtaganden gentemot försäkringstagarna inklusive den uppskattade återbäringen. Kollektiv konsolidering berör endast ömsesidigt verkande livförsäkringsföretag. Förändringar i den kollektiva konsolideringen bör ses mot bakgrund av att livförsäkringsföretagens åtaganden generellt sett är mycket långsiktiga.

Frågor om statistik samt statistikdatabas

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se