Logotype for print

Försäkringsföretagens placeringstillgångar

Svenska försäkringsföretag hade vid slutet av tredje kvartalet 2020 finansiella tillgångar för cirka 5 489 miljarder kronor. Merparten av kapitalet – 89 procent – förvaltas av livförsäkringsföretagen, medan resten förvaltas av skadeförsäkringsföretagen. Ungefär en fjärdedel av det totala kapitalet, motsvarande omkring 1 401 miljarder kronor, är tillgångar som är knutna till fondförsäkringar.

Vid fondförsäkring är det försäkringstagarna som väljer vilka fonder kapitalet ska placeras i och som bär den finansiella risken. Vid traditionell försäkring är det försäkringsföretaget som väljer hur kapitalet ska förvaltas och det är försäkringsföretaget som bär risken. Svensk Försäkring har i redovisningen av försäkringsföretagens tillgångar valt att exkludera tillgångar som är knutna till fondförsäkringar, för att på så sätt ge en mer rättvisande bild av försäkringsföretagens risktagande (1).

Svenska försäkringsföretags placeringstillgångar, exklusive tillgångar som är knutna till fondförsäkring, uppgick till totalt 3 988 miljarder kronor under tredje kvartalet 2020. Tillgångarna utgörs till största del av räntebärande värdepapper och aktier. Livförsäkringsföretagen placerade under tredje kvartalet 2020 ungefär lika stor andel i vardera av dessa tillgångsslag: 39 procent i räntebärande värdepapper, och 37 procent i aktier. Därutöver placeras 13 procent i fonder som kan ha såväl aktierisk som ränterisk. Skadeförsäkringsföretagen placerade i större andel räntebärande värdepapper än i aktier: 43 procent mot 29 procent, och 14 procent i fonder.

pt1.png

Jämfört med motsvarande period förra året har placeringstillgångarna exklusive fondförsäkring ökat med drygt 6 procent eller 199 miljarder kronor. Det är framför allt direkta placeringar i aktier och andra räntebärande tillgångar som har ökat i värde, men även tillgångar i form av fastigheter.

pt2.png

Också vid depåförsäkring är det försäkringstagarna som bär den finansiella risken och bestämmer vilka investeringar som ska göras. Till skillnad från fondförsäkring, så ingår dock tillgångar som är knutna till depåförsäkringar i redovisningen ovan, eftersom depåförsäkring inte kan särredovisas på samma sätt som fondförsäkring (2) Tillgångarna som är knutna till fondförsäkringar har under det senaste året ökat med 8 procent, motsvarande 107 miljarder kronor. Tillgångarna som är knutna till depåförsäkringar har under samma period ökat med 34 procent, motsvarande 109 miljarder kronor.

pt3.png

(1) I Svensk Försäkrings statistikdatabas finns möjlighet att inkludera fondförsäkring i redovisningen av placeringstillgångarna.

(2) I Svensk Försäkrings statistikdatabas redovisas dock hur mycket depåförsäkring utgör av de totala tillgångarna.

Statistikens innehåll

Svensk Försäkring presenterar statistiken för försäkringsföretagens tillgångar utifrån kategorier i tre nivåer, där den högsta nivån är uppdelad i räntebärande värdepapper (obligationer m.m.), andra räntebärande tillgångar (lån, insättningar m.m.), aktier, fonder (t.ex. aktie och räntefonder), fastigheter samt övriga tillgångar. Genom att välja ytterligare uppdelning framgår bland annat om det är svenska eller utländska utgivare av räntebärande värdepapper och typ av svensk utgivare (t.ex. svenska staten eller svenska banker). Tillgångarna finns tillgänglig både sammanlagt för hela branschen och enskilt för de företag, som har lämnat samtycke. Övriga företag är summerade i kategorierna ”Övriga livförsäkringsföretag” respektive ”Övriga skadeförsäkringsföretag”.

I Svensk Försäkrings statistik presenteras tillgångarna exklusive tillgångar knutna till fondförsäkring, och avdrag (”nettning”) görs för vissa skuldposter, vilket skiljer sig mot hur SCB redovisar statistiken. SCB inkluderar endast de derivat och (omvända) repor som har ett positivt marknadsvärde, medan Svensk Försäkring beräknar ett netto av dessa poster. Den främsta anledningen till att Svensk Försäkring väljer att redovisa statistiken på detta sätt är att det bättre överensstämmer med hur avkastningen på försäkringsföretagens tillgångar beräknas. Det ger också en mer rättvisande bild av risktagandet.  

I Svensk Försäkrings statistikdatabas är det också möjligt att få denna statistik även med fondförsäkring och/eller utan avdrag för vissa skuldposter, dvs. på det sätt som SCB redovisar de totala tillgångarna. Detta för att underlätta för användarna och göra statistiken mer transparent.

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se