Logotype for print

Utbetalda pensioner ökar

Under 2016 betalade livförsäkringsföretagen ut mer än 130 miljarder kronor i bland annat tjänstepension. Tjänstepension betalar arbetsgivaren in för sina anställda och den betalas sedan ut till arbetstagaren vid pension. Detta komplement till den allmänna pensionen blir allt viktigare för den totala pensionen.

Under 2016 uppgick utbetalningarna för ålderspensioner till runt 440 miljarder kronor. Utav dessa betalade Pensionsmyndigheten ut knappt 310 miljarder kronor i allmän pension. I allmän pension ingår inkomstpension, tilläggspension, premiepension och garantipension. Resterande 130 miljarder kronor betalades ut av livförsäkringsföretagen i tjänstepension och privat pension.

De årliga pensionsutbetalningarna har från 2011 till 2016 ökat med drygt 25 procent. Utbetalningar från tjänstepension har under samma period stigit från 57 miljarder kronor till 77 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning med 35 procent. Privata pensioner har stigit från 48 miljarder kronor till 56 miljarder kronor, motsvarande en ökning med drygt 15 procent. 

Ersättningarna från tjänstepensioner och privata pensioner stod för cirka 30 procent av de totala ålderspensionerna under 2016.Tjänstepensionernas andel har mellan 2011 och 2016 ökat något, från 16 procent till 18 procent. De privata pensionernas andel har däremot minskat något, vilket troligtvis till stor del beror på den förändrade avdragsrätten.

Anm.: Inkomst- och premiepension utbetalas från Pensionsmyndigheten. Tjänstepension och privat pension utbetalas från livförsäkringsföretagen. I privat pension ingår bland annat kapital-, gruppliv-, tjänstegruppliv- och premiebefrielseförsäkring. Utbetalda försäkringsersättningar har rensats från interna transfereringar och endast de försäkringsersättningar som går till kund och som avser sparförsäkring ingår.