Logotype for print

Utbetalda skadeersättningar ökar

Försäkringsföretagen betalar ut ersättningar för skador som kan uppkomma vid
till exempel en bilkrock eller en vattenskada i hemmet eller om man råkar ut för en stöld. Ersättningar kan också betalas ut om en person råkar ut för en sjukdom eller en olycka som påverkar möjligheten att arbeta och tjäna ihop till sin inkomst. De vanligaste ersättningarna som betalades ut till hushåll under 2017 var för skador kopplade till trafik och motorfordon. Därefter kom skador kopplade till sjuk- och olycksfall samt hem och villa.

Nästan 45 miljarder kronor betalades ut av skadeförsäkringsföretagen i ersättningar
under 2017. Drygt hälften av ersättningarna avsåg skador som inträffat under 2017, medan den andra hälften avsåg skador som inträffat tidigare år. Skälet till de fördröjda utbetalningarna är dels att vissa typer av skador, såsom en del brand- och trafikskador, kan ta lång tid att utreda, dels att skadeanspråk ibland uppstår först en tid efter det att skadan uppstått.

 

Anm.: För ett givet år innefattar utbetalningarna ersättningar för skador som inträffat under året och fördröjda ersättningar för skador som inträffat under tidigare år. Omfattar även utbetalningar från skadeförsäkringar som finns i vissa livförsäkringsföretag. Företags-, ansvars-, sjöfarts-, luftfarts- och transportförsäkring ingår inte. Uppgifter från Trygg-Hansa ingår inte, eftersom de blev utlandsägda 2015 och därefter inte har rapporterat utbetalda ersättningar. I kategorin Övrigt ingår bland annat inkomst-, avgångsbidrags- och trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Utbetalda ersättningar består av de utbetalningar (kan även vara inbetalningar) som görs från företaget, det vill säga kassaflödet.