Logotype for print

Stora skillnader i antalet naturskador över åren

Naturskador omfattar skador som uppstår vid extrema väderförhållanden såsom storm, skyfall, översvämning, jordskred och lavin. Under 2016 inträffade 6 100 naturskador i Sverige, varav den absoluta merparten (5 500) var vatteneller stormskador. För dessa skador betalade försäkringsföretagen ut sammanlagt drygt 200 miljoner kronor i skadebelopp.

Förekomsten av olika typer av naturskador varierar mycket från år till år. Under 2013 inträffade till exempel flera omfattande stormar, medan det under 2014 inträffade flera större översvämningar.

Anm.: Före år 2015 finns inga uppgifter om övriga naturskador. Före 2011 finns inga uppgifter om vattenskador orsakade av naturskada.