Logotype for print

Försäkringsföretagen har stora tillgångar

Svenska försäkringsföretag hade vid slutet av 2017 finansiella tillgångar för nästan 4 600 miljarder kronor, vilket var lika mycket som storleken på Sveriges BNP. Merparten av kapitalet – nästan 90 procent – förvaltas av livförsäkringsföretagen, medan resten förvaltas av skadeförsäkringsföretagen. Att livförsäkringsföretagen har stora tillgångar och att dessa har vuxit under de senaste tio åren beror på att inbetalda premier sparas och genererar avkastning. Alecta är det livförsäkringsföretag som har störst tillgångar, följt av Skandia, AMF Pension, Folksam och SEB Pension.

Livförsäkringsföretagens tillgångar består till största delen av traditionell livförsäkring, men fondförsäkring ökar i andel. Vid fondförsäkring är det försäkringstagarna som väljer vilka fonder kapitalet ska placeras i och den finansiella risken bärs av försäkringstagaren. Fondförsäkring skiljer sig på så vis från traditionell försäkring, där försäkringsföretagen väljer hur kapitalet ska förvaltas och den finansiella risken bärs av försäkringsföretagen.

Anm.: All livförsäkring som inte är fondförsäkring klassificeras som traditionell livförsäkring även om exempelvis depåförsäkring också kan ingå. BNP avser den årliga bruttonationalprodukten i Sverige.