Logotype for print

Försäkringsföretagen placerar mestadels i aktier och obligationer

Genom att förvalta sina tillgångar så skapar försäkringsföretagen avkastning och återbäring som kommer försäkringstagarna tillgodo. De svenska försäkringsföretagen placerar i huvudsak i svenska och utländska aktier, värdepappersfonder och obligationer, men även i fastigheter. De obligationer som försäkringsföretagen placerar i är främst utländska låntagares obligationer, svenska statsobligationer och obligationer utgivna av de svenska bankerna och bostadsinstituten.

Skadeförsäkringsföretagen placerar vanligtvis i tillgångar med kortare löptid
än livförsäkringsföretagen. Detta för att skadeförsäkringsföretagen behöver
hantera kommande skadeutbetalningar. Livförsäkringsföretagen har oftast en
längre placeringshorisont eftersom sparandet sker över en längre tid.

Anm.: Tillgångar (fonder) tillhörande fondförsäkring på 1 104 miljarder kronor är exkluderat från livförsäkring. Obligationer innefattar också certifikat och andra skuldförbindelser med kort löptid. Fastigheter avser byggnader och mark samt aktier i helägda fastighetsbolag. Kategorin Övrigt avser repor, derivat och upplupna ränteintäkter.