Logotype for print

Vägar till hållbara vattentjänster

2018-10-29

Miljö- och Energidepartementet SOU 2018:34

Svensk Försäkring har erhållit rubricerat betänkande på remiss. Vårt remissvar utgår ifrån de förslag som berör området Dagvatten i ett förändrat klimat. En god klimatanpassning kommer vara en förutsättning i framtiden för att alla medborgare ska kunna erhålla ett gott försäkringsskydd gentemot klimatrelaterade skador. Mot den bakgrunden är det av vikt att anpassningar sker i både befintlig och ny bebyggelse för att kunna hantera såväl en ökad nederbörd som kraftigare skyfall samt stigande nivåer i hav och vattendrag.