Logotype for print

Synpunkter på Finansinspektionens remiss med förslag till föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

2017-05-08

Finansinspektionen

Svensk Försäkring har beretts tillfälle att ge synpunkter på rubr. remiss. Vi finner anledning att inleda vårt yttrande med vissa principiella och angelägna synpunkter på remissens tidsramar. I övrigt kommenteras de remitterade föreskrifterna kronologiskt. Vårt yttrande avslutas med synpunkter på remisspromemorians avsnitt om förslagets konsekvenser.