Logotype for print

Svensk Försäkring ställer sig i grunden bakom förslaget till ny resegarantilag

2017-03-16

Svensk Försäkring ställer sig i grunden bakom förslaget till ny resegarantilag och att en mer öppen lösning medges avseende ställande av resegarantier. En rad oklarheter behöver dock klarläggas innan försäkringsbolag kan tänka sig erbjuda försäkringslösningar för resegarantin.

Det är oklart om hur en resegaranti ska betraktas ur ett försäkrings­koncessionsperspektiv. Frågan är huruvida resegarantin ska betraktas som traditionell skadeförsäkring eller som en kreditförsäkring. Detta kan avgöra möjligheten att kunna meddela försäkring enligt förslaget.

Vidare framgår inte om det är möjligt att göra en uppdelning av de två momenten som garantin är till för att skydda, dv att ersätta de som lagt ut medel för ej påbörjad resa respektive hemtransport av resenärer som befinner sig på resmålet när insolvensen inträffar.

En del administrativa åtaganden behöver klarläggas, exempelvis vid bestämmande av storleken på resegarantin för en researrangör menar vi att det alltjämt är bra om Kammarkollegiet kan avgöra vilken nivå som bör uppfyllas. Denna nivå kommer att ligga till grund för ett maximalt försäkringsbelopp. Dessutom behöver nivån justeras mellan åren beroende på kundutvecklingen för researrangören.

Det ligger i försäkringsbolagets intresse att så snabbt som möjligt erhålla kunskap om att garantin ska tas i anspråk, för att utan tidsspillan och fördyrande kostnader kunna påbörja t ex ett hemtagande. Vi menar att Kammarkollegiet alltjämt bör besluta om ianspråktagandet av garantin.  

I betänkandet föreslås ett ikraftträdande av lagstiftningen redan 1 juli 2018. I allmänhet behöver försäkringsbolag ett år på sig att utveckla en ny försäkrings­produkt. Detta innebär att det sannolikt inte kommer finnas en försäkringslösning på plats vid tidpunkten för föreslaget ikraftträdande. 

 

Finansdepartementet SOU 2016:84