Logotype for print

Europeiska kommissionens förslag till förordning om ett marknadsinformationsverktyg

2017-08-31

Utrikesdepartementet

Svensk Försäkring har beretts tillfälle att yttra sig om rubricerade remiss, avseende EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om villkoren och förfarandet för kommissionen att begära och tillhandahålla information från företag i förhållande till den inre marknaden och närliggande områden [KOM(2017) 257].