Logotype for print

En ny lag om försäkringsdistribution

2017-10-02

Finansdepartementet
Ds 2017:17

Svensk Försäkring har beretts tillfälle att yttra sig över ovannämnda promemoria. Det ska inledningsvis noteras att vårt remissvar inte fullt ut omfattar samtliga synpunkter som det i och för sig funnits skäl att ge till departementet rörande olika delar av den mycket omfattande promemorian. Skälen för detta är att bristande tydlighet i och genomarbetning av departementspromemorians förslag, bedömningar och analys har medfört att remisstiden inte medgett all den inläsning, analys och branschdiskussion samt det omfattande skrivarbete som behövts. Vi utvecklar dessa rättssäkerhetsaspekter på lagstiftningsärendet i remissvaret.