Logotype for print

Betänkandet Fokus premiepension

2017-01-30

Svensk Försäkring beklagar att utredningen inte har fått i uppdrag att överväga mer genomgripande ändringar av den traditionella försäkringen.

Svensk Försäkring framförde i sitt remissvar över departementspromemorian Vägval för premie­pensionen (Ds 2013:35) att regeringen borde låta utreda frågan om tillhanda­hållande av traditionell livförsäkring inom premiepensionssystemet vidare. Vi lyfte där, på samma sätt som i bland annat vårt remissvar över Premiepensionsutred­ningens betänkande (SOU 2005:87), frågan om att lägga ut den traditionella försäkringen på privata livförsäkringsföretag. Svensk Försäkring har i denna fråga fortsatt samma uppfattning och hänvisar till vårt bifogade remissvar från 2013.