Logotype for print

Intjänande och bevarande av tjänstepension

2016-12-12

De föreslagna reglerna träffar visserligen inte försäkringsföretag direkt. Men eftersom det finns risk för en indirekt påverkan på försäkringsföretagens tjänstepensionsverksamhet väljer Svensk Försäkring ändå att kommentera betänkandet ”Villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension”.

EU-direktivet om intjänande och bevarande av kompletterande pensionsrättigheter ställer upp vissa regler om intjänande av tjänstepension och hur en arbetstagare som slutar en anställning ska få sin tidigare intjänade tjänstepension bevarad. Direktivets regler är kopplade till pensionsutfästelsen och riktas därmed mot arbetsgivaren (eller representanter för arbetsgivaren). I betänkandet ”Villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension” (SOU 2016:51) ges förslag till det svenska genomförandet av direktivet.

Svensk Försäkring framhåller i sitt remissvar att försäkringsföretagen (försäkringsbolag och tjänstepensionskassor), vilka tillsammans står för den absolut största delen av tryggandet av tjänstepensioner i Sverige, visserligen inte blir direkt berörda av den nya regleringen. Det kan dock inte uteslutas att försäkringsföretagen indirekt kommer att beröras. Detta gäller främst i förhållande till de föreslagna informations­reglerna, men även ifråga om arbetsgivarens val av tryggandeform. Dessa frågor är i sin tur kopplade till tillämpningsområdet för direktivet.

I sammanhanget understryker Svensk Försäkring att det inte får ske någon sammanblandning mellan å ena sidan arbetsgivarens utfästelse om pension till arbetstagaren och å andra sidan arbetsgivarens val av tryggande av utfästelsen. Regleringen kan inte i sig skapa några nya rättigheter till exempelvis utbetalning från en försäkring utöver vad redan ingångna försäkringsavtal och skatteregleringen medger. För att säkerställa att det inte sker någon sammanblandning i praktiken väljer Svensk Försäkring därför att även kommentera bland annat terminologin i den föreslagna nya lagen.

SOU 2016:5

Arbetsmarknadsdepartementet SOU 2016:5