Logotype for print

Svenska försäkrings- och tjänstepensionsföretag är stora i en europeisk jämförelse

2022-05-10

Storleken på svenska försäkrings- och tjänstepensionsföretagstillgångar i förhållande till storleken på ekonomin, det vill säga landets BNP, är bland de högsta inom Europa. Det framgår i statistikbroschyren Försäkringar i Sverige 2012 - 2021, som publiceras idag.

Vid slutet av 2021 investerade svenska försäkrings- och tjänstepensionsföretag 6 800 miljarder kronor i den svenska och globala ekonomin. Dessa investeringar i främst aktier och obligationer bidrar till ekonomisk tillväxt och den gröna omställningen. De svenska företagens tillgångar är större än Sveriges BNP. Att jämföra storleken på tillgångar till landets BNP är ett vanligt mått på hur betydelsefull försäkringsbranschen är inom ett land. I en sådan jämförelse kommer den svenska försäkringsbranschen på femte plats i Europa. 

Jonas Söderberg, ekonom

Vid en jämförelse av storleken på tillgångarna i miljarder kronor ligger de svenska företagen bland de som har störst tillgångar i Europa. Störst tillgångar har de franska och tyska företagen, vilket följer av att dessa länder är de största ekonomierna i Europa, säger Jonas Söderberg, ekonom på Svensk Försäkring.    

Svenska tjänstepensionsföretag har, näst efter de nederländska, störst tillgångar i förhållande till BNP bland tjänstepensionsföretagen i Europa, medan svenska försäkringsföretag har sjätte störst tillgångar i förhållande till BNP av försäkringsföretagen.  

Att de nederländska tjänstepensionsföretagen har så stora tillgångar i förhållande till BNP kan till stor del förklaras av utformningen av pensionssystemet i Nederländerna, där tjänstepensionen utgör en större andel av pensionsutbetalningarna än i exempelvis Sverige, säger Jonas Söderberg. 

Försäkringsföretagen i Lichtenstein och Luxemburg har tillgångar som är mer än tre gånger större än BNP. Dessa företag riktar sig i huvudsak till försäkringstagare utanför dessa länder. Att de valt att etablera sig i Lichtenstein och Luxemburg beror bland annat på ländernas stora finansiella sektorer och av skattetekniska skäl.

Anm.: Försäkringsföretag avser de företag som rapporterar under Solvens II-regelverket. Tjänstepensionsföretag avser de företag som rapporterar enligt EIOPA:s IORP-rapportering. Storleken på tillgångarna är för det tredje kvartalet 2021, medan BNP är för hela 2021. De europeiska länder som ingår är de som tillhör EU och EEA, där det sistnämnda innefattar bland annat Norge och Island. Källa: EIOPA och Eurostat.