Logotype for print

Premierna till skadeförsäkringsföretagen växer stadigt

2020-02-24

Premieinkomsterna till skadeförsäkringsföretagen har ökat med drygt 4 procent under 2019. Premieinkomsterna fortsätter därmed att öka med den starka utvecklingstrend som funnits sedan 2012. Det visar Svensk Försäkrings statistik som presenteras idag.

Premieinkomsterna till skadeförsäkringsföretag under 2019 var 87,9 miljarder kronor. Jämfört med 2018 har premieinkomsterna vuxit med 3,8 miljarder kronor – en ökning med drygt 4 procent. 

Premieinkomsterna har vuxit stadigt i takt med den konjunkturförstärkning som skett de senaste sju åren. Sedan 2012 har premieinkomsterna vuxit med 37 procent, motsvarande knappt 24 miljarder kronor, se figur nedan.

Trafik- och motorfordonsförsäkringar stod för mer än en tredjedel, 31,7 miljarder kronor, av premieinkomsterna till skadeförsäkringsföretagen under 2019, och ökade med knappt 1 miljard kronor (3 procent) jämfört med 2018. Företags- och fastighetsförsäkringar stod för ungefär en fjärdedel, 19,7 miljarder kronor, av premie­inkomsterna, och ökade med drygt 1,1 miljarder kronor (6 procent).

En femtedel, 17,7 miljarder kronor, av premieinkomsterna till skadeförsäkringsföretag det senaste året gick till hem- och villaförsäkringar. Dessa försäkringar ökade med nästan 5 procent – cirka 800 miljoner kronor – i premieinkomster jämfört med året innan.

Drygt 13 procent, 11,5 miljarder kronor, av premieinkomsterna under 2019 gick till sjuk- och olycksfallsförsäkringar, som ökade med 5 procent – knappt 600 miljoner kronor – jämfört med 2018.

Resterande försäkringar utgörs av övriga egendomsförsäkringar (till exempel djurförsäkringar och produktförsäkringar), inkomstförsäkring, avgångsbidragsförsäkringar, med mera (se anmärkning i figuren nedan). Denna grupp av försäkringar stod för 8 procent, 7,3 miljarder kronor, av premieinkomsterna under 2019, vilket är en ökning med cirka 400 miljoner kronor gentemot 2018.

Premieinkomster till skadeförsäkringsföretag fördelat per produktområde, årsvärden per kvartal, 2012–2019

Anm.: Skadeförsäkring som finns hos livförsäkringsföretagen ingår inte. Premieinkomster för AFA Sjukförsäkring ingår inte, eftersom de har varit negativa vissa perioder på grund av återbetalning av premier.
I Företags- och fastighetsförsäkring ingår även ansvarsförsäkring och sjöfarts-, luftfarts- och transportförsäkring. I Sjuk- och olycksfallsförsäkring ingår även sjukvårdsförsäkring. I Övriga skadeförsäkringar, skadeförsäkringsföretag ingår övrig egendomsförsäkring (t.ex. djurförsäkring och produktförsäkring), kredit- och borgensförsäkring, rättsskyddsförsäkring, assistansförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, inkomstförsäkring samt avgångsbidragsförsäkring.

Källa: Finansinspektionen. Data är bearbetade av Svensk Försäkring.

Även vissa livförsäkringsföretag har skadeförsäkringar, främst i form av sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring och sjukvårdsförsäkring. Premieinkomsterna till skadeförsäkringar hos livförsäkringsföretagen 2019 uppgick till 4,2 miljarder kronor. Det är en ökning med cirka 15 procent jämfört med 2018.

Premieinkomsterna varierar med BNP

Sedan 2013 har vi haft en konjunkturförstärkning i Sverige med starka tillväxttal i BNP. I samband med en konjunkturförstärkning ökar vanligtvis efterfrågan på varor och tjänster, inklusive försäkringar.

— Det finns ett starkt samband mellan utvecklingen i BNP och premieinkomsterna till skadeförsäkringsföretagen. Det är därför väntat att efterfrågan på försäkringar har stigit under den högkonjunktur som varit de senaste åren, säger Martin Solberger, kvantitativ analytiker på Svensk Försäkring.

Utvecklingstakter för livförsäkringspremier varierar mer eftersom de i högre utsträckning påverkas av strukturella förändringar och förändringar av regelverk och skatter.

Årlig procentuell förändring av premieinbetalningar och BNP, årsvärden per kvartal, 2012–2019

Marknadsandelar för skadeförsäkringsföretag

Störst marknadsandelar bland skadeförsäkringsföretagen – mätt i premieinkomster – under 2019 hade Länsförsäkringar, följt av
If Skadeförsäkring, Folksam och Trygg-Hansa. Dessa företag hade samm  anlagt drygt 69 miljarder kronor i premieinkomster, motsvarande 79 procent av det totala premieinkomsterna för skadeförsäkringsföretagen.

Marknadsandelar för skadeförsäkringsföretag i procent av årspremieinkomster

Anm.: Diagrammet visar andelar av premieinkomster de senaste fyra kvartalen (röda staplar) samt för motsvarande årsperioder ett respektive två år tidigare (gula och blåa staplar). Premieinkomster för livförsäkringsföretagens skadeförsäkringar ingår inte. Premieinkomster för AFA Sjukförsäkring ingår inte eftersom de har varit negativa vissa perioder på grund av återbetalning av premier. Företag med asterisk avser koncernen.

Källa: Finansinspektionen. Data är bearbetade av Svensk Försäkring.