Logotype for print

Premierna till pensions- och livförsäkring ökade med 6 procent

2020-02-24

Drygt 246 miljarder kronor betalades in i premier till pensions- och livförsäkringar under 2019. Det är en ökning med 13,6 miljarder kronor, eller knappt 6 procent jämfört med 2018. De privata kapitalförsäkringarna stod för en stor del av denna ökning. Det visar Svensk Försäkrings statistik som presenteras idag.

De inbetalda premierna till privata kapitalförsäkringar varierar över tid. Under det senaste året har de ökat med nästan 17 procent och står numera för mer än en tredjedel av de inbetalda premierna inom pensions- och livförsäkring. Drygt 87 miljarder kronor betalades in i form av premier till privata kapitalförsäkringar, vilket är det högsta värdet sedan 2011.

- Privata kapitalförsäkringar placeras framför allt som depåförsäkring, säger Kajsa Lindell, kvantitativ analytiker på Svensk Försäkring.

Tjänstepensionsförsäkringarna, som vuxit starkt under lång tid, har liksom föregående kvartal förändrats marginellt. Inbetalningar till tjänstepensionsförsäkringar utanför valcentral har minskat med nästan 6 procent medan tjänstepensionerna via valcentral har ökat med knappt 7 procent. Avmattningen i inbetalningarna till tjänstepensionsförsäkringar utanför valcentral kan till stor del förklaras av att det gjordes stora inbetalningar av engångskaraktär under det andra kvartalet 2018. Sett i ett längre tidsperspektiv har tjänstepensionsförsäkringarna en långsiktigt stark tillväxt. Det finns flera anledningar till detta. Avsättningarna till tjänstepensionssystemet har ökat inom många avtalsområden. Fler har inkomster över intjänandetaket och får därmed den högre avsättningsnivån på 30 procent eller mer, i stället för 4,5 procent. I takt med konjunkturförstärkningen de senaste sex åren har dessutom antalet sysselsatta och den totala lönesumman vuxit kraftigt, vilket totalt sett medför större avsättningar till tjänstepensionssystemen.

De privata pensionsförsäkringarna – som minskade kraftigt när avdragsrätten slopades 2016 – har varit ungefär oförändrade i inbetalda premier under 2019 jämfört med året innan.

Inbetalda premier till konkurrensutsatt pensions- och livförsäkring, årsvärden per kvartal

 

Anm.: Diagrammet visar inbetalda premier exklusive uppräknade fribrev och inflyttat försäkringskapital. I Övrig konkurrensutsatt livförsäkring ingår premiebefrielseförsäkring, grupplivförsäkring och sjukförsäkring som inte tecknats av arbetsgivare i anslutning till anställning utan av ”privat” försäkringstagare, där sjukförsäkring avser sådan som inte kan sägas upp av försäkringsföretaget och därför klassas som livförsäkringsrörelse. Uppgifterna i diagrammet täcker inte hela den konkurrensutsatta marknaden; t.ex. saknas den valbara delen inom det statliga tjänstepensionsavtalet PA 16 som placerats hos Kåpan, och som enligt statistik från SPV omfattar premieinbetalningar om drygt 2,2 miljarder kronor för helåret 2019.

Källa: Finansinspektionen. Data är bearbetade av Svensk Försäkring.

Marknadsandelar inom livförsäkring

Diagrammet nedan visar marknadsandelar för livförsäkringsföretagen utifrån årsvisa inbetalda premier till konkurrensutsatta försäkringar.

De tre största företagen – Folksam, Skandia och Alecta – stod för knappt 38 procent av de inbetalda premierna under 2019.

Marknadsandelar inom livförsäkring, i procent av årliga inbetalda premier  

Anm.: Diagrammet visar andelar av inbetalda premier till konkurrensutsatta försäkringar de senaste fyra kvartalen (röda staplar) samt för motsvarande årsperioder ett respektive två år tidigare (gula och blåa staplar). I inbetalda premier ingår inte uppräknade fribrev och inte heller inflyttat försäkringskapital. Skadeförsäkring inom livförsäkringsföretagen ingår inte. Asterisk avser koncernen.

Källa: Finansinspektionen. Data är bearbetade av Svensk Försäkring.

Flyttat försäkringskapital

Sedan mitten av 2000-talet är det möjligt att i vissa försäkringsavtal inom pensions- och livförsäkring flytta hela eller delar av det sparade försäkringskapitalet till ett annat försäkringsföretag.

— Under det senaste året har knappt 42 miljarder kronor av försäkringskapitalet flyttats. Det är mer än en fördubbling sedan fjärde kvartalet 2012, säger Kajsa Lindell.

Jämfört med samma kvartal för ett år sedan har det årsvisa värdet av det inflyttade kapitalet ökat med knappt 17 procent. Flyttarna av tjänstepension via valcentraler har ökat med 28 procent, medan flyttarna av tjänstepension utanför valcentraler har ökat med 10 procent. Flyttarna av privat livförsäkring, som omfattar privata kapitalförsäkringar och pensionsförsäkringar, har ökat med 9 procent.

Det flyttade försäkringskapitalet har ökat trendmässigt under en längre period. Sedan fjärde kvartalet 2012 har det årliga flyttade försäkringskapitalet mer än fördubblats med en ökning från knappt 22 till knappt 42 miljarder kronor. Av denna ökning står flyttarna av tjänstepensionskapital utanför valcentral för 68 procent.

Flyttat försäkringskapital, årsvärden per kvartal, 2012–2019

Anm.: Flyttat försäkringskapital avser hela det försäkringskapital (inkl. återbäringskapital) som överförs genom inflyttning från annat företag, eller inom ett företag. Även inkomna premier (kapital) som avser beståndsöverlåtelser till företaget ingår, även i fall sådana belopp redovisas över balans­räkningen. Flera av nivåförändringarna beror på att flytträtten successivt utökats till fler avtalsområden och att det därmed frigjorts mer kapital som kan flyttas. Nivåförändringen det fjärde kvartalet 2014 beror till stor del på att det flyttades sammanlagt 12,2 miljarder kronor till Nordea Livförsäkring i Sverige från Nordea Livförsäkring i Finland genom en beståndsöverlåtelse.

Källa: Finansinspektionen. Data är bearbetade av Svensk Försäkring.

Hög avkastning på livförsäkringsföretagens tillgångar under 2019

Den genomsnittliga totalavkastningen på livförsäkringsföretagens tillgångar uppgick 2019 till 12,5 procent, vilket är högre än den genomsnittliga årliga avkastningen under de senaste 10 åren. Den förhållandevis höga avkastningen kan till stor förklaras av den positiva utvecklingen på aktiemarknaderna i Sverige liksom i övriga världen under 2019.

— Den höga avkastningen under 2019 är positiv för pensionsspararna eftersom den påverkar nivån på de framtida pensionsutbetalningarna. Att svenska livförsäkringsföretags tillgångar till relativt stor del utgörs av aktier har bidragit till att avkastningen varit i snitt drygt 7 procent årligen sedan 2010 trots de historiskt låga räntorna, säger Jonas Söderberg, ekonom på Svensk Försäkring.   

Genomsnittlig totalavkastning på livförsäkringsföretagens tillgångar, 2010–2019

Anm.: Totalavkastningen (blå linje) är ett viktat tvärgenomsnitt av livförsäkringsföretagens totalavkastningar, där vikterna bestäms av marknadsvärdena av de tillgångar som de respektive totalavkastningarna är baserade på. Den genomsnittliga totalavkastningen (gul linje) är ett medelvärde av de årsvisa genomsnittliga totalavkastningarna de senaste 10 åren. 

Källa: Svensk Försäkring.