Logotype for print

Svenska försäkringsföretag väl rustade att möta en konjunkturnedgång

2018-12-03

Svenska försäkringsföretag är väl rustade att möta en konjunkturnedgång, på grund av stark finansiell ställning och begränsade exponeringar mot mer riskfyllda marknader. Stabila försäkringsföretag är viktigt för konsumenternas trygghet i en osäker omvärld. Det konstaterar Svensk Försäkring i rapporten Omvärldstrender 2019.

Tecknen blir allt tydligare på att en global ekonomisk avmattning närmar sig och den fleråriga högkonjunkturen ligger bakom oss. Många länder har återhämtat sig från finanskrisen 2008 och den lågkonjunktur som följde, men flera länder bär fortfarande med sig hög statsskuld och många centralbanker har få verktyg kvar i den penningpolitiska verktygslådan att möta den ekonomiska nedgång som väntar. Sårbarheterna i ekonomin är också stora med politisk osäkerhet i omvärlden och i Sverige.

Jonas Söderström, ekonom

En vikande konjunktur riskerar att påverka försäkrings­företagen negativt, särskilt om konjunkturnedgången sammanfaller med ökad politisk osäkerhet. Bland annat kan det leda till lägre avkastning på försäkringsföretagens tillgångar.

─ De svenska försäkringsföretagen har med sitt stora aktieinnehav gynnats av den positiva utvecklingen på aktiemarknaden under de senaste åren. En nedgång på aktiemarknaden kan innebära att avkastningen på tillgångarna blir negativ. Försäkringsföretagen kan även påverkas av en nedgång på fastighetsmarknaden, enligt Jonas Söderberg, ekonom på Svensk Försäkring och ansvarig för analysen av den ekonomiska utvecklingen.

Svenska försäkringsföretag står dock väl rustade att möta en vikande konjunktur. Skälen är flera:

─ Ett skäl är att företagen har god finansiell ställning enligt kraven i Solvens II, där svenska försäkringsföretag ligger i topp i EU vad gäller solvenskvoterna (se diagram nedan). Ett annat skäl är att företagens exponeringar mot mer riskfyllda marknader är små.

Diagram. Genomsnittliga solvenskvoter för europeiska försäkringsföretag, december 2017