Logotype for print

Fortsatt hög aktivitet på Solvens II-området

2018-06-08

Solvens II började gälla den 1 januari 2016. I detta EU-regelverk fanns redan från början ett flertal bestämmelser om att reglerna ska följas upp och utvärderas. Det handlar främst om en utvärdering 2018 och en 2020. Startskottet för 2020-översynen går nu.

I 2018-översynen ska EU-kommissionen utvärdera kapitalkravet enligt den standardformel som finns i EU:s Solvens II-förordning. Arbetet har redan pågått en tid och EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) lämnade tekniska råd till kommissionen både hösten 2017 och i februari i år. Bollen ligger nu hos EU-kommissionen som ska besluta sig för om man vill göra några ändringar. Beslut i frågan väntas i slutet av året.

- Svensk Försäkring har aktivt arbetat med flera frågor i 2018-översynen. Det är framför allt tre förslag från EIOPA som är bekymmersamma för försäkringsföretagen. De rör ränterisken, riskmarginalen och förlusttäckningskapaciteten i uppskjutna skatter, säger Sara Bergström, ekonom på Svensk Försäkring.

Trots att 2018-översynen ännu inte är avslutad så har nästa översyn - 2020-översynen – startat. I 2020-översynen återfinns frågan om kapitalkravets utformning. Men här tillkommer också den del av Solvens II som brukar kallas LTG-paketet, dvs. de delar som handlar om hur försäkringsföretagens långa åtaganden ska värderas och då särskilt justeringar av diskonteringsräntan.

- Flera av de ämnena som kommer att utvärderas i 2020-översynen diskuterades redan när Solvens II togs fram. Skillnaden nu är att vi har mer erfarenheter av hur regelverket slår och vilka konsekvenserna blir för försäkringsföretag och för skyddet för försäkringstagare, säger Lena Friman Blomgren, jurist på Svensk Försäkring.

EIOPA har redan i två rapporter lämnat information om hur åtgärderna för att hantera långa åtaganden fungerar. Som ett startskott för 2020-översynen har EU-kommissionen nu bett EIOPA om ytterligare information. EIOPA ska lämna den begärda informationen till kommissionen senast den 16 december 2019. Det är troligt att EIOPA någon gång under den här tiden kommer att begära in information från försäkringsföretagen.

Det finns också några ytterligare bestämmelser i Solvens II-regelverket som ska utvärderas, t.ex. de om gruppreglerna. Kommissionen lämnade i april 2018 en rapport till rådet och Europaparlamentet i den delen.

Solvens II

Solvens II är ett EU-direktiv som syftar till att skapa en bättre konkurrens mellan försäkringsbolagen, genom att reglerna blir lika i alla länder, och att konsumentskyddet för försäkringstagarna förstärks. Direktivet innebär bland annat att man inför ett riskbaserat kapitalkrav för försäkringsföretag. Andra delar i regelverket handlar om intern styrning och kontroll, rapportering och offentliggörande av information, samt en mer harmoniserad och proaktiv tillsyn.

Läs mer om Solvens II