Logotype for print

Efterfrågan på försäkringar ökar i takt med att ekonomin växer

2018-05-07

Försäkringar i Sverige: Premieinkomsterna för försäkringar som omfattar hushåll har under de senaste tio åren vuxit i takt med den goda ekonomiska utvecklingen i Sverige. Under 2017 uppgick de till drygt 320 miljarder kronor. En stor del av dessa premier betalades in av arbetsgivare, främst i form av tjänstepension.

Försäkringar innebär att premier betalas till försäkringsföretagen i utbyte mot ersättning när en olycka inträffar eller ersättningar i form av  pensionsutbetalningar.De svenska hushållen täcks av många olika försäkringar, till exempel hemförsäkring, olycksfallsförsäkring och tjänstepension.

Trots att hushållen täcks av försäkringarna, så betalas en stor del av premierna inte av hushållen utan av arbetsgivarna. Exempelvis betalar arbetsgivarna en stor andel, ungefär 70 procent, av premierna till tjänstepensioner. Även premier för vissa skadeförsäkringar betalas av arbetsgivare, bland annat olycksfallsförsäkringar och sjukvårdsförsäkringar. Det förekommer också att premier betalas av annan part, till exempel arrangörer av idrottstävlingar. Sammanlagt har premieinkomsterna för de försäkringar som täcker de svenska hushållen ökat med omkring 50 procent de senaste tio åren.

–Premieinkomsterna har ökat i takt med att den svenska ekonomin vuxit. Det beror på att efterfrågan på försäkringar stiger när hushållens tillgångar stiger. Dessutom betalas det in mer premier för tjänstepension när lönerna stiger, fler får arbete och arbetsmarknadens parter förhandlar fram högre avsättningar, säger Jonas Söderberg, ekonom på Svensk Försäkring.

Under 2017 betalades i genomsnitt runt 6 500 kronor i premier för skadeförsäkring per individ i Sverige och cirka 26 000 kronor i premier för livförsäkring. Trafik- och motorfordonsförsäkring samt hem- och villahemförsäkring stod för de största andelarna av premierna för skadeförsäkring. Dessa tillhör också de försäkringar som total sett ger mest ersättningar till hushållen.

Anm.: Skadeförsäkring inkluderar även de skadeförsäkringar som tecknas av livförsäkringsföretag. AFA Sjukförsäkring är exkluderat från skadeförsäkring då de under 2012–2016 återbetalade ackumulerade premier. Här ingår inte företags-, ansvars-, sjöfarts-, luftfarts- eller transportförsäkring.