Logotype for print

Ändrad reglering om flytträtt kräver flexibilitet

2017-11-01

Svensk Försäkring stödjer ansatsen om skäliga och transparenta flyttavgifter. Avgiftsförslagen ställer dock försäkringsföretagen inför olika utmaningar beroende på deras verksamhetsförutsättningar. Därför måste en ändrad reglering vara tillräckligt flexibel. Ändringarna i den skatterättsliga flyttregeln som bland annat möjliggör flytt till befintliga försäkringar välkomnas, men när det gäller frågan om vem som disponerar över flytträtten kan civilrätten fortsatt utgöra ett hinder mot flytt, vilket bör utredas vidare.

I Finansdepartementets promemoria om en effektivare flytträtt för försäkringssparande föreslås begränsningar av avgiftsuttaget vid återköp och flytt av försäkring. Det gäller dels avgifter för administrativ hantering av återköpet eller flytten, dels uttaget av kvarstående anskaffningskostnader, dvs. sådana kostnader som uppstod i samband med att försäkringsavtalet ingicks.

Svensk Försäkring stödjer givetvis promemorians ansats om skäliga och transparenta flyttavgifter, säger Johan Lundström, chefsjurist på Svensk Försäkring. Frågan om transparens kring avgifterna är dessutom en viktig komponent i Svensk Försäkrings branschrekommendation om information i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde – en rekommendation som även framhålls i promemorian. Men samtidigt måste regleringen vara tillräckligt flexibel för att skillnader i verksamhets- och förvaltningsformer hos försäkringsföretagen ska kunna beaktas fullt ut. Med tanke på dessa faktorer varierar även företagens möjligheter att anpassa sig till föreslagna ändringar.

I remissvaret ber Svensk Försäkring därför att det klargörs hur förslagen förhåller sig till bland annat kontributionsprincipen och principer för avgiftssättningen i ingångna försäkringsavtal. Svensk Försäkring föreslår att begränsningen när det gäller uttaget av kvarstående anskaffningskostnader bestäms till tio år, men påtalar samtidigt att det i ljuset av försäkringsföretagens olika verksamhetsförutsättningar delvis råder delade meningar i medlemskretsen kring tidsbegränsningens längd. En retroaktiv tillämpning avstyrks av legala skäl, inte minst eftersom det råder stor osäkerhet om hur en sådan tillämpning skulle påverka befintliga försäkringsavtal. Svensk Försäkring anser vidare att tillämpningsområdet för avgiftsreglerna i brist på närmare utredning i promemorian endast ska gälla flytt av pensionsförsäkrings värde och inte återköp.

En flytt måste vara rättssäker för alla inblandade, vilket inbegriper att varken de kunder som flyttar eller de som stanna kvar ska missgynnas, säger Johan Lundström. Försäkringsföretagens olika verksamhetsformer och produktutbud innebär att de ställs inför olika utmaningar för att kunna upprätthålla denna rättssäkerhet om förslagen blir verklighet. När det gäller retroaktiv tillämpning anser vi dock att de legala förutsättningarna för en sådan tillämpning saknas. Återköpsfrågan är inte alls utredd i promemorian och konsekvenserna av en tillämpning på återköp av kapitalförsäkringar kan bli omfattande. Frågan är om det egentligen varit avsikten att återköp skulle fångas av förslagen.

I promemorian föreslås också ändringar i den så kallade skatterättsliga flyttregeln som innebär att det nu även ska bli möjligt med flytt till en befintlig försäkring. Vidare föreslås att begreppet försäkringstagare stryks ur regeln för att skatterättsligt möjliggöra för flytt in i försäkringar som är tecknade av en annan än den ursprungliga försäkringstagaren.  

Svensk Försäkring välkomnar ändringarna, men beklagar att förslagen inte också omfattar delflytt. Vi vill även framhålla att frågan om hinder i civilrätten mot flytt inte blir löst i och med att begreppet försäkringstagare stryks ur den skatterättsliga flyttregeln. Detta kan innebära fortsatta begränsningar av flytträtten när det gäller framför allt individuell tjänstepensionsförsäkring och vi anser därför att frågan om civilrättsliga hinder mot flytt bör utredas vidare.

I den här delen föreslår Svensk Försäkring även en generell möjlighet till ”utbetalningspaus” under de första fem åren. Med förslagen går en sådan paus att åstadkomma via flytt, men en flytt behöver av andra anledningar inte alltid vara det bästa alternativet om syftet egentligen är att pausa utbetalningarna.

Slutligen görs bedömningen i promemorian att det inte krävs några lagstiftningsåtgärder ifråga om handläggningstider för flytt, eftersom även den frågan behandlas i Svensk Försäkrings branschrekommendation.

Finansdepartementets promemoria om en effektivare flytträtt för försäkringssparande är ett led i föregående och nuvarande regerings arbete med att stärka konsumentskyddet vid flytt av pensionsförsäkringar. Åtgärder för förbättrad information inför en eventuell flytt vidtogs redan 2014 genom det regeringsuppdrag till Finansinspektionen som resulterade i dels självreglering från Svensk Försäkring (branschrekommendationen Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde), dels det så kallade Jämförpris som numera finns publicerat på Konsumenternas Försäkringsbyrås hemsida. Frågor kring rådgivning och försäljning av försäkringar, inklusive provisioner, behandlas i det svenska genomförandet av försäkringsdistributionsdirektivet.