Logotype for print

Svensk Försäkring välkomnar att regeringen lämnar besked om tjänstepensionsregleringen

2016-10-05

Efter en lång tid av osäkerhet har regeringen idag lämnat besked om inriktningen för den framtida tjänstepensionsregleringen i Sverige. Även om många viktiga frågor återstår att diskutera välkomnar Svensk Försäkring att regeringen äntligen sätter ned foten kring inriktningen. Dock är det för förutsägbarheten för våra medlemsföretag av central betydelse att konkreta lagförslag presenteras av regeringen i god tid före ikraftträdande. Vi ser fram emot en konstruktiv dialog med lagstiftaren om lagstiftningens närmare innehåll.

Av ett pressmeddelande från regeringen och ett framträdande av departementsrådet Tord Gransbo på Svenska Dagbladets Insurance Summit idag framgår att målsättningen är att ett förslag till en ny tjänstepensionsreglering ska remitteras hösten 2017. Enligt den tentativa tidsplanen skulle en ny reglering sedan kunna träda ikraft vid halvårsskiftet 2018. Regleringen kommer att utgå från förslagen i Tjänstepensionsföretagsutredningen, beakta genomförandet av det reviderade tjänstepensionsdirektivet (IORP II) och innehålla en förstärkt solvensreglering. Förutom att lagen ska bereda möjlighet att starta så kallade tjänstepensionsföretag är tanken också att nuvarande försäkringsföretag – både försäkringsföretag och tjänstepensionskassor – som bedriver tjänstepensionsverksamhet ska ges en möjlighet använda den nya regleringen.

– Vi välkomnar att regeringen äntligen lämnar besked om tidsplanen och den närmare inriktningen för tjänstepensionsregleringen, det är något vi länge har efterfrågat från branschens sida, säger Johan Lundström, chefsjurist på Svensk Försäkring. Men självfallet är det ett antal viktiga detaljer som kommer att behöva mejslas ut, inte minst när det gäller solvensregleringen och då särskilt vilket kapitalkrav de nya företagen ska omfattas av.

När det gäller möjligheterna för befintliga företag att använda den nya regleringen är utgångspunkten att omvandlingsmöjligheten för försäkringsbolag ska omfatta både de företag som idag tillämpar den särskilda övergångsregleringen och de som anmält tillämpning av det nya försäkringsregelverket (Solvens II) även på tjänstepensionsverksamheten. Frågan om huruvida denna omvandlingsmöjlighet ska vara tidsbegränsad eller inte ska dock övervägas vidare. För tjänstepensionskassorna innebär den kommande regleringen i ett första steg att övergångsregleringen för deras befintliga lagstiftning förlängs i avvaktan på att den nya, IORP II-anpassade lagstiftningen träder ikraft.

– Det är mycket positivt att utgångspunkten är att samtliga företag som idag bedriver tjänstepensionsverksamhet ska ges en möjlighet till omvandling, det saknas skäl att inskränka den möjligheten till sådana företag som idag tillämpar den särskilda övergångsregleringen. I linje med detta anser vi heller inte att det finns skäl att tidsbegränsa möjligheten till omvandling.

I förslagen från Tjänstepensionsföretagsutredningen överlämnades den närmare utformningen av kapitalkraven till Finansinspektionen.  Nu synes utgångspunkten var att den regleringen i högre grad ska ges på lagnivå. Här framhöll Tord Gransbo idag att man ser ett samarbete framför sig med både Finansinspektionen och försäkringsbranschen.

– Det återstår som sagt mycket arbete med att ta fram detaljerade regler kring kapitalkraven för de nya företagen, men vi vill redan nu välkomna utgångspunkten att dessa mycket centrala rörelseregler i huvudsak ska ges genom lag. Vi ser även fram emot den kommande dialogen med Finansdepartementet och Finansinspektionen kring denna och andra frågor i det kommande regelverket.