Logotype for print

Nya EU-regler för att motverka intressekonflikter

2014-01-21

Europaparlamentet, rådet och kommissionen träffade den 14 januari i år en överenskommelse om att införa nya regler för hur intressekonflikter ska undvikas även vid distribution av försäkringar.

Överenskommelsen gäller de förslag till ändringar i EU-direktivet för värdepappersmarknaden (MiFID2) som förhandlats under lång tid och som nu alltså resulterat i ett beslut som också rör distributionen av sparförsäkringar. Överenskommelsen innebär att det införs vissa ändringar även i EU:s försäkrings-förmedlingsdirektiv. Samtidigt fortsätter den större och mer genomgripande översynen av försäkringsförmedlingsdirektivet (IMD2). Det övergripande syftet med dessa nya regler är att öka kundskyddet på ett samstämmigt sätt för distribution av olika likvärdiga finansiella sparprodukter inom hela EU. Överenskommelsen ska i nästa steg beslutas av rådet och Europaparlamentet. De nya EU-reglerna avses därefter träda i kraft i slutet av 2016. 

En av nyheterna i det som nu överenskommits är att utöver försäkringsförmedlare så ska även den rådgivning och försäljning som försäkringsbolagens egna anställda gör mot kund omfattas av dessa särskilda konsumentskyddsregler. Även om överenskommelsen ska kompletteras med mer detaljerade regler och det ännu är osäkert när reglerna träder ikraft så kan huvuddragen av överenskommelsen när det gäller försäkringsbranschen ändå sammanfattas till följande:

  • Det införs särskilda konsumentskyddsregler när det gäller distribution av alla typer av sparandeförsäkringar (”insurance-based investment products”). Pensionsparande är dock undantaget från dessa särskilda regler.

  • Reglerna gäller för försäkringsförmedlare vid försäkringsförmedling och för försäkringsbolagen vid direktförsäljning av sparandeförsäkringar till kund.

  • På den svenska marknaden är det endast kapitalförsäkringar med sparande som omfattas av de nya reglerna. Alla pensionsprodukter är undantagna.

  • Försäkringsförmedlare och försäkringsbolag ska organisera sig på ett sådant sätt att alla intressekonflikter i förhållande till kunderna kan motverkas. Alla intressekonflikter ska utredas och om möjligt undvikas. Om detta inte går så ska kunden i vart fall informeras om den befarade intressekonflikten innan försäkringen köps. Kommissionen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för de åtgärder som försäkringsbolag och försäkringsförmedlare bör vidta i sin verksamhet för att identifiera, förebygga, hantera och lösa intressekonflikter vid distribution av sparandeförsäkringar. Kommissionen ska vidare ange vilka typer av intressekonflikter som måste hanteras för att inte kunden ska drabbas.

  • Förmedlare och försäkringsbolag ska vid förmedling respektive försäljning av sparandeförsäkringar uppträda ärligt, rättvist och professionellt (”honestly, fairly and professionally”) och med kundens bästa för ögonen. All information till kunder ska vara rättvisande, tydlig och får inte vara missledande (”fair, clear and not misleading”). Reklam ska lätt kunna identifieras som reklam.

  • Medlemsländerna ges rätt att införa förbud mot provisioner och andra ersättningar som betalas av andra än kunden till förmedlaren eller försäkringsbolaget till följd av försäljningen eller förmedlingen av sparandeförsäkringen till kunden.

Svensk Försäkring har, i likhet med Insurance Europe, inställningen att regler om hur intressekonflikter ska hanteras och kundskyddet stärkas på försäkringsområdet borde tas fram inom ramen för den pågående översynen av försäkringsförmedlingsdirektivet istället för som nu sker inom ramen för värdepappersregleringen. Svensk Försäkring kan trots det konstatera att de nya konsumentskyddsreglerna i stort är i linje med interna svenska regler för försäkringsförmedling och även i linje med den svenska försäkringsbranschens ställningstagande i juni 2013 där bättre transparens är huvudinriktningen när det gäller hantering av intressekonflikter. Svensk Försäkring ställer sig även bakom ett begränsat provisionsförbud vid oberoende rådgivning.

Svensk Försäkring bedömer att de nu överenskomna reglerna inte kommer att föranleda några mer omfattande förändringar i försäkringbolagens sätt att distribuera sparandeförsäkringar till kunderna. Givetvis kan den närmare definitionen av vad som är att anse som en intressekonflikt i detta sammanhang påverka situationen.