Logotype for print

Nu måste kommunerna rusta sig för klimatförändringar

2016-07-24

Klimatanpassningen hos Sveriges kommuner går alldeles för långsamt. Även om vissa kommuner är mer sårbara än andra, så kommer hela landet att drabbas av klimatförändringar. Jämtlands beredskap måste öka för exempelvis häftiga skyfall, skred, och värmeböljor.

Klimatet har redan förändrats och kommer att fortsätta att förändras framöver. I Sverige kan vi bland annat förvänta oss högre temperaturer, värmeböljor, mer nederbörd, ökad risk för översvämningar, skogsbränder, ras, skred och erosion. Trots att 98 procent av landets kommuner tror att de kommer att påverkas av klimatförändringar, har var femte kommun inte påbörjat sitt klimatanpassningsarbete. Detta visar den kartläggning som vi på IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring har gjort.

Drygt en fjärdedel av Sveriges kommuner har inte analyserat hur kommunen kan komma att påverkas av framtida klimatförändringar och omkring hälften av kommunerna har inte genomfört klimatanpassningsåtgärder i dagsläget.

Bristen på beredskap hos kommunerna i Jämtland gör att länet hamnar på artonde plats i en jämförelse bland Sveriges 21 län. Men det är tydligt att kommunerna prioriterar klimatfrågan i olika grad, där Östersund har kommit längst i länet.

När en kommun drabbas av till exempel översvämning eller extrem torka kan kostnaderna bli stora och drabba enskilda försäkringstagare, kommunens skattebetalare och samhället i stort. Efter skyfallet i skånska Bjuv i juni anmäldes över 450 skador till försäkringsbolagen. Enbart dessa kostnader beräknas uppgå till runt 40 miljoner kronor. Utöver detta tillkommer även samhällets kostnader för exempelvis räddningstjänst.

Kommunerna spelar en avgörande roll i klimatanpassningen av Sverige. Även om det finns en medvetenhet hos kommunerna, visar vår undersökning att det ofta saknas en tydlig politisk förankring i klimatarbetet. Utan ett tydligt mandat kan det vara svårt att bedriva ett långsiktigt och systematiskt klimatanpassningsarbete. Vi hoppas nu att Jämtlands kommunpolitiker lyfter upp klimatanpassning på den politiska agendan och tar konkreta och handlingskraftiga beslut i frågan.

Philip Thörn, IVL Svenska Miljöinstitutet

Staffan Moberg, Svensk Försäkring

Publicerades i Östersunds-Posten den 24 juli 2016. Liknande artiklar publicerades i ett 40-tal medier under samma månad.