Logotype for print

Ligor bakom allt fler försäkringsbedrägerier

2017-01-31

Cirka tio procent av allmänheten kan tänka sig att genomföra försäkringsbedrägerier. Samtidigt växer de organiserade bedrägerierna. Kunderna får betala genom högre premier. Nu krävs gemensamma insatser för att stävja utvecklingen, skriver Sten Dunér och Christina Lindenius, Svensk Försäkring.

Av Polisens senaste lägesbild över den organiserade brottsligheten i Sverige framgår tydligt att organiserad brottslighet i ökad utsträckning använder sig av bedrägeribrott som finansieringskälla. De organiserade bedrägerierna drabbar såväl enskilda individer som de offentliga trygghetssystemen. Många av bedrägerierna drabbar även försäkringsbolagen – direkt eller indirekt.

Försäkringsbranschen har under senare år uppdagat ett flertal organiserade och storskaliga försäkrings­bedrägerier. Exempel på sådana bedrägerier är anlagda fordonsbränder, användning av falska kvitton och värderingsintyg på klockor, guld och andra värdesaker, bedrägerier med vård i utlandet, förfalskade utländska dödstattester och arrangerade trafikolyckor. Som exempel kan nämnas att försäkringsbranschen nyligen lyckades avslöja en bedrägerihärva där ett och samma kriminella nätverk från västra Sverige kunde kopplas till fler än 200 arrangerade trafikolyckor. I Storbritannien har vi sett en förskräckande utveckling där arrangerade trafikolyckor blivit ett samhällsproblem som även medfört att oskyldiga personer skadats eller dödats. Detta är en utveckling vi måste undvika.  

Varje år betalar den svenska försäkringsbranschen ut mer än 40 miljarder kronor i skadeersättning till sina kunder i uppskattningsvis 1,5 miljoner skadeärenden. Försäkringar spelar en viktig roll i samhället och bygger på principen att kollektivet delar på risken för att kunna ersätta individer som blir utsatta för brott eller drabbas av en olycka. Men försäkringslösningar fungerar inte om enskilda individer eller kriminella nätverk missbrukar systemet för egen vinning. Det är de ärliga kunderna som får betala för bedrägerierna i form av högre premier.  

Novus har nyligen genomfört en attitydundersökning som visar att cirka 10 procent av allmänheten skulle kunna tänka sig att genomföra försäkringsbedrägeri i någon form. Undersökningen visar också att allmänheten tror att sannolikheten för att åka fast för ett försäkringsbedrägeri är låg. Tidigare studier har visat att antalet försäkringsbedrägerier sannolikt överstiger 100 000 stycken årligen med en kostnad motsvarande 2-4 miljarder kronor.

Staten har varit tydlig med att försäkrings­branschen själv har huvud­ansvaret för att utreda försäkringsbedrägerier. Försäkringsbolagen har därför en skyldighet att utreda misstänkta bedrägerier för att skydda de ärliga kunderna. Svensk Försäkring har fastställt riktlinjer för att säkerställa att branschens utredningar görs med hög kompetens och enligt högt ställda etiska krav.

Om vi framgångsrikt ska kunna bekämpa försäkringsbedrägerier räcker det inte med att försäkringsbolagen avböjer att betala ut skadeersättning vid uppdagade bedrägerier. Det krävs också att rättsväsendet ingriper mot uppenbara och storskaliga bedrägerier. Här behövs en förbättring.

Försäkringsbranschen påbörjar nu en extra satsning för att motverka försäkrings­bedrägerier. I detta arbete ingår dels att försöka påverka allmänhetens attityder, dels konkreta åtgärder för att bekämpa bedrägerier. För att framgångsrikt kunna bekämpa bedrägerier behövs även en bättre samverkan med polis och andra berörda myndigheter - särskilt i kampen mot den organiserade brottsligheten. Om vi kan motverka bedrägerier och organiserad brottslighet kan försäkringspremierna hållas nere till glädje för alla försäkringskunder. Men framför allt skulle vi få ett tryggare samhälle för oss alla.

Sten Dunér
Ordförande Svensk Försäkring

Christina Lindenius
Vd Svensk Försäkring