Logotype for print

Många barn har en barnförsäkring

2018-05-02

Försäkringar i Sverige: Barnförsäkringarna har ökat med drygt 60 procent de senaste 10 åren och 2016 uppgick antalet barnförsäkringar till 3,7 miljoner. Barnförsäkringar kan tecknas både som individuell försäkring och som gruppförsäkring. Närmare 1,5 miljoner barn i Sverige har en individuell barnförsäkring.

En barnförsäkring är ofta en kombinerad sjuk- och olycksfallsförsäkring. Vanligtvis gäller försäkringen upp till dess att barnet fyllt 25 år. Antalet barnförsäkringar har under de senaste tio åren ökat från 2,3 till 3,7 miljoner, vilket motsvarar en ökning med drygt 60 procent.

Ungefär 40 procent av barnförsäkringarna är individuella försäkringar, vilka omfattar närmare 1,5 miljoner barn. Dessa försäkringar kan bland annat ge ersättning vid funktionsnedsättning eller allvarliga diagnoser, som kan ge bestående arbetsoförmåga, men även vid olycksfall. Denna typ av försäkringar har de senaste tio åren ökat med 12 procent. Antalet barn i Sverige har ökat med 8 procent under motsvarande period.

Barn kan även vara sjuk- och olycksfallsförsäkrade i gruppförsäkringar, där ofta samtliga barn i hushållet täcks av samma försäkring. Gruppförsäkringar kan ingå i ett paket som till exempel en facklig organisation eller en arbetsgivare erbjuder, men där hushållen normalt sett själva står för kostnaden. En del gruppförsäkringar innehåller bara ett grundskydd för barnet, där framförallt invaliditetsersättningar ingår, och kan inte jämföras med en individuell barnförsäkring. Under de senaste 10 åren har antalet gruppförsäkringar för barn minskat med knappt 27 procent och under 2016 fanns knappt 700 000 gruppförsäkringar för barn.

Det finns även olika former av barnförsäkringar, som betalas av företag och föreningar. Det kan till exempel vara försäkringar i samband med idrottstävlingar, det vill säga organisatören av tävlingen tecknar en försäkring för barnen som deltar. Premierna är i sådana fall normalt sett låga eftersom försäkringarna gäller under en begränsad tid, till exempel under den tid idrottstävlingen äger rum. Denna typ av försäkring var mycket ovanlig för 10 år sedan, men under 2016 fanns drygt 1,5 miljoner sådana försäkringar.