Rekommendation Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde

Inledning och läsanvisning

Denna rekommendation rör information relaterad till flytt av en pensionsförsäkrings värde i förhållande till följande föreskrifter och allmänna råd från Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension (FFFS 2011:39), bilaga 2 och 3.

  • Avsnitt 1: Information i faktabladet, se bilaga 3, punkterna 6 och 7 samt avsnitt 2 A, punkt f).
  • Avsnitt 2: Information under försäkringstiden men före utbetalning, se bilaga 2, avsnitt C, punkt 6.
  • Avsnitt 3: Information från avgivande bolag i samband med flytt, se bilaga 2, avsnitt B, punkt a).
  • Avsnitt 4: Information från mottagande bolag i samband med flytt, se bilaga 2, avsnitt B, punkt b).

I avsnitt 5 behandlas åtgärder för att undvika administrativa hinder vid flytt.

Av avsnitt 6 framgår dels att den nuvarande rekommendationen av den 17 mars 2015 upphävs och ersätts med denna rekommendation, dels att rekommendationen träder ikraft den 1 januari 2016.

Ingen del av denna rekommendation omfattar kollektivavtalad tjänstepensions­försäkring.

Avsnitt 2-6 i denna rekommendation omfattar sådan tjänstepensions-försäkring som inte är kollektivavtalad, dock inte avsnitt 1.